SMART – Juridische mededeling en gebruiksvoorwaarden voor deze websiteDeze voorwaarden regelen uw gebruik van de website en de diensten erop. Lees deze voorwaarden zorgvuldig; uw toegang tot de site of uw gebruik van de site of diensten op welke wijze ook is afhankelijk van deze voorwaarden, en u stemt ermee in hieraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, dient u de toegang tot en het gebruik tot de site en de diensten te staken.

Laatst bijgewerkt: 10.01.12

Deze gebruiksvoorwaarden ("voorwaarden") gelden voor uw gebruik van de websites en het online aanbod van SMART Technologies ULC ("SMART", "wij", "ons") en alle webpagina's waarop een directe koppeling naar de link wordt gemaakt (gezamenlijk de "site"), en alle op het web gehoste diensten die beschikbaar zijn via de site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, online forums, training, ondersteuningsdiensten, downloadbare content, blogs, groepen, nieuwsfeeds, community-agenda's en proef-, bèta- of andere downloadbare softwareversies (de "diensten"). Naar u kan in deze voorwaarden worden verwezen als "u" of "uw". Naar elke gebruik (waaronder u) kan in deze voorwaarden worden verwezen als "gebruiker". Minderjarigen dienen hun ouders of verzorgers te vragen om toestemming voor het gebruik van de site en de diensten, en de ouders of verzorgers dienen namens de minderjarige akkoord te gaan met deze voorwaarden. Personen van minder dan 13 jaar mogen geen account aanmaken of persoonlijke informatie aan ons verzenden. Lees de speciale bepalingen voor minderjarigen onder Een account aanmaken.

Voor bepaalde functies of diensten die ter beschikking worden gesteld via de site kunnen aanvullende voorwaarden gelden, die zullen worden geplaatst bij de betreffende functie of dienst.

Ten behoeve van eenvoudige referentie kunt u de categorieën van de voorwaarden hieronder vinden. U dient de voorwaarden echter in hun geheel te lezen aangezien alle bepalingen van toepassing zijn op uw gebruik van de site:


Wijzigingen aan de voorwaarden of site

SMART kan naar eigen inzicht de voorwaarden na het plaatsen van de aangepaste voorwaarden op de site, met of zonder aanvullende kennisgeving aan u. U bent ervoor verantwoordelijk de informatie op deze site regelmatig te bekijken om tijdig op de hoogte te zijn van dergelijke wijzigingen en het gebruik van de site en de diensten te staken als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, en om SMART op te dragen u van mailinglijsten of andere communicatielijsten te verwijderen die aan u beschikbaar zijn door middel van registratie op deze site. ALS U DE SITE OF ENIG MATERIAAL OF ENIGE DIENSTEN OP DEZE SITE, OF DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DEZE SITE, BLIJFT GEBRUIKEN NA EEN DERGELIJKE KENNISGEVING (OF AANVULLENDE KENNISGEVING, INDIEN VAN TOEPASSING), GEEFT U AAN AKKOORD TE GAAN EN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE AANGEPASTE VOORWAARDEN.

SMART kan op elk moment en van tijd tot tijd de site (of enig gedeelte daarvan) tijdelijk of permanent opheffen. SMART is niet aansprakelijk tegenover gebruikers of derden voor dergelijke aanpassingen, schorsingen of opheffingen.

SMART kan van tijd tot tijd diensten, functies of webeigenschappen toepassen aan de site. Tenzij anders aangegeven zijn zulke diensten, eigenschappen en sites onderhevig aan deze voorwaarden.

Terug naar boven

Gebruik van door gebruikers aangeleverde content

In deze voorwaarden wordt met de uitdrukking "inzending" bedoeld content die door onze gebruikers wordt ingediend. Hiertoe behoort, zonder beperking, een door een gebruiker aangeleverd bestand (inclusief een bestand dat is aangemaakt in SMART Notebook-software-indeling of SMART Table-software-indeling, .pdf-indeling, PowerPoint® en Microsoft® Word), tekst, afbeeldingen, content, video, communicatie, opinies, links, software, data en andere content die een gebruiker kan geven op de site. Gebruikers kunnen op verschillende manieren software indienen, inclusief, maar niet beperkt tot uploadpagina's voor content of andere methoden van bestanden delen, berichtborden, chats (discussieforums), blogs, evenementenagenda's, audio en/of podcasts, videoblogs, persoonlijke webpagina's, wiki-pagina's en/of andere bericht- of communicatiefaciliteiten die door SMART zijn ontworpen om gebruikers in staat te stellen om met anderen te communiceren en materiaal te delen.

U stemt ermee in dat alle inzendingen, ongeacht of deze publiek zijn geplaatst of privé zijn verzonden, die beschikbaar zijn op de site volledig voor de verantwoordelijkheid zijn van de persoon van wie de inzending afkomstig is en DAT U ALLE DERGELIJKE INZENDINGEN EN AL HET MATERIAAL DAARIN OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. SMART voert geen controle uit op de inzendingen van gebruikers van de site en kan daardoor niet de juistheid, de kwaliteit, de integriteit of het eigenaarschap van een dergelijke inzending garanderen. U stemt ermee in dat u inzendingen kunt zien die u aanstootgevend of ongepast vindt, of waarvoor de onderliggende rechten niet verkregen zijn. U stemt ermee in dat SMART geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor content die door derden is geplaatst en die beschikbaar is via de site of de services die beschikbaar zijn gemaakt via de site. U bent volledig verantwoordelijk voor uw gebruik van de inzendingen en enige geschillen die u kunt hebben met andere gebruikers, hoewel SMART een methode kan bieden voor het melden van geschillen of klanten). Zie het gedeelte Geschillen hieronder voor meer informatie.

Gebruikers kunnen in inzendingen hyperlinks aanbrengen naar content die wordt gehost en beheerd door derden, zolang de content op dergelijke sites, indien ook op deze site geplaatst, niet strijdig is met de voorwaarden. SMART heeft geen enkele invloed op dergelijke andere sites en bronnen op het web. SMART garandeert de juistheid van enige inzending of andere content op de site niet. U gaat ermee akkoord dat SMART niet verantwoordelijk is voor de juistheid of beschikbaarheid van content, reclame, promoties, producten of ander materiaal van derden die beschikbaar zijn via de site, en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke content.

Het klikken op koppelingen in de inzending geschiedt op het eigen risico van de gebruiker. SMART behoudt zich het recht voor om inzendingen te evalueren en te verwijderen, of om inzendingen of koppelingen binnen inzendingen te weigeren of te plaatsen naar eigen inzicht.

Terug naar boven

Aanbod en sites van derden

De site kan referentiekoppelingen bevatten naar sites of reclamemateriaal van derden. Sommige van deze koppelingen worden uitsluitend voor de handigheid geplaatst. De vermelding van een koppeling of verwijzing naar een dienst, product of promotie van een derde impliceert niet noodzakelijkerwijs een verband, sponsorschap, advies, goedkeuring, onderzoek of verificatie door SMART van enige informatie op de externe site.

Als u websites van derden gebruikt, bent u ervoor verantwoordelijk dat u de voorwaarden van deze externe diensten doorneemt en begrijpt (waaronder het privacybeleid van de externe partij). U stemt ermee dan de externe partij, en niet SMART, verantwoordelijk is voor de door de externe partij aangeboden diensten, de informatie op de externe website en voor uw gebruik van de externe site, of de onmogelijkheid daarvan.

Terug naar boven

Content van SMART

Er worden redelijke inspanningen verricht om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site juist, actueel en geschikt voor het beoogde doel is, maar de informatie op deze site verplicht SMART tot niets. SMART GEEFT GEEN ENKELE VORM VAN TOEZEGGING OF GARANTIE IN VERBAND MET DEZE SITE OF DE INFORMATIE OP DEZE SITE. Gepubliceerde informatie kan verwijzingen bevatten naar producten, programma's of diensten ie niet zijn aangekondigd of die niet in alle landen beschikbaar zijn. Zulke verwijzingen impliceren niet dat SMART voornemens is zulke diensten, programma's of diensten beschikbaar te stellen in een bepaald land. De informatie die beschikbaar is op deze site dient slechts als hulpmiddel.

Afbeeldingen (zoals SMART-productafbeeldingen) en alle andere content op de site die niet specifiek wordt aangeboden als download voor de gebruikers (zoals via de SMART Exchange-website) is eigendom van SMART of diens licentienemers, en u mag dit materiaal niet kopiëren, uitgeven, verspreiden, tonen of op andere wijze gebruiken, behalve voor het bekijken van de website, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SMART.

Terug naar boven

Beoogd gebruik

Voor zover niet specifiek anders bepaald in deze voorwaarden of de aanvullende of alternatieve voorwaarden in verband met een bepaalde dienst, mogen het materiaal, de informatie, de inzendingen en de diensten die op deze site zijn opgenomen of via deze site toegankelijk zijn alleen worden gedownload, bekeken en afgedrukt voor persoonlijk gebruik of interne verspreiding binnen uw organisatie (zoals in een klaslokaal waarin wordt lesgegeven), en op voorwaarde dat aanduidingen van handelsmerken en auteursrechten of andere eigendomsaanduidingen op dit materiaal niet worden verwijderd, aangepast of onzichtbaar gemaakt.  Materiaal, informatie, inzending en diensten (waaronder softwareprogramma's die op de site zijn opgenomen of via de site toegankelijk zijn, mogen niet in hun geheel of gedeeltelijk op andere wijze worden gekopieerd, verveelvuldigd of verspreid zonder onze voorafgaande toestemming en/of uw aanvaarding van de bijbehorende licentieovereenkomst voor eindgebruikers, afhankelijk van wat van toepassing is.  Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden toegewezen, worden voorbehouden, en gebruikers dienen onze toestemming te verkrijgen voordat enig ander gebruik (met name de verveelvuldiging of het gebruik voor commerciële doeleinden) van materiaal, informatie, inzendingen of diensten die op of via deze site beschikbaar zijn plaatsvindt.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in deze voorwaarden, geldt uw toestemming voor het gebruik van de site niet voor de volgende zaken: wederverkoop of commercieel gebruik van de inhoud (waaronder inzendingen) al dan niet geleverd door SMART of diens gebruikers of externe contentleveranciers, of afgeleid gebruik van deze site of de inhoud; of het aanmaken van een compleet aanbod. U stemt ermee in geen grote hoeveelheden inzendingen of andere content te downloaden van de site, ongeacht of het beoogde gebruik van deze content wel of niet van commerciële aard is. U ontvangt geen eigendomsbelangen door zulke content te downloaden van de site. Voor zover elders in deze voorwaarden of verwante functies of diensten geen uitdrukkelijke licentie aan u wordt toegewezen, stemt u toe de content, inzendingen, software, producten of diensten niet op te slaan in enige vorm, te verspreiden, te verzenden, weer te geven, te reproduceren, te modificeren, te gebruiken als basis voor afgeleide werken, te verkopen of anderszins te exploiteren voor commerciële doeleinden. Door de site te gebruiken, verklaart u tegenover SMART dat u de site en de content (inclusief inzendingen) die via de site verkregen voor enig doel dat onwettig of krachtens deze voorwaarden verboden is (zie Verboden en illegale activiteiten hieronder). Als u deze voorwaarden niet naleeft, wordt uw toestemming om deze site te gebruiken automatisch beëindigd zonder dat dit de andere verhaalmogelijkheden van SMART beperkt.

Terug naar boven

Zelf gegenereerde content indienen

U behoudt alle eigendomsrechten die u hebt op materiaal die u inzendt naar de site. Door de inzendingen in te dienen (in welke vorm dan ook) op de site, geeft u SMART, diens respectieve dochterondernemingen, gelieerden, opvolgers, toegewezenen, wederverkopers, sublicentienemers en andere partijen die SMART van tijd tot tijd kan aanwijzen (waartoe ook alle gebruikers kunnen behoren) een royalty-vrije, permanente, onherroepbare, wereldwijde, niet-exclusieve, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruiken, kopiëren, modificeren, samenvoegen, verspreiden, uitzenden, plaatsen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, commercialiseren, gebruiken als basis voor afgeleide werken, vertalen en herformatteren van uw inzendingen (geheel of gedeeltelijk) op elke manier die nu bekend is of die in die toekomst zal worden ontdekt en/of om uw werken op te nemen in andere werken in welke vorm, op welke gegevensdrager of welke technologie ook die nu bekend is of in de toekomst zal worden ontdekt; het recht om uw naam te publiceren in verband met uw inzendingen, te besluiten door SMART, en doet u afstand van uw morele rechten in verband met dergelijke inzendingen; en het recht om deze rechten aan te bieden in sublicentie aan elke gebruiker of leverancier van de website. U doet ook afstand van enige morele rechten die u kunt hebben in inzendingen ten gunste van SMART of diens sublicentienemers. Op sommige delen van de website kunt u uw inzendingen verwijderen, maar u gaat ermee akkoord dat deze licentie niet kan worden beëindigd en dat de verklaring van afstand niet kan worden ingetrokken nadat een inzending is ingediend op de site. Als bijvoorbeeld andere gebruikers uw inzending voor het maken van een les hebben gedownload, dan blijven zij het recht houden op gebruik van de inzending die werd gedownload in overeenstemming met deze voorwaarden, ook nadat u de inzending van de site hebt verwijderd. Aanvullende voorwaarden die gelden voor SEN-leden, vindt u in de paragraaf hieronder getiteld: SMART Ecosystem Network.

Door ideeën, feedback, commentaar, meningen, opinies, suggesties en ander materiaal in te dienen op de site, gaat u ermee akkoord dat SMART deze inzending behandelt als niet-vertrouwelijk en dat SMART dergelijke inzendingen mag gebruiken zonder enige vergoeding aan u of aan enige persoon of instelling, en dat SMART mogelijk al producten, diensten, functies of plannen heeft ontwikkeld, of bezig is te ontwikkelen, die vergelijkbaar zijn met beschrijvingen in inzendingen van u, of daarmee concurreren.

Door inzendingen te plaatsen op de site, verklaart u dat u eigenaar bent van uw inzendingen, of dat deze anderszins in uw beheer zijn, inclusief, zonder beperking, alle rechten die nodig zijn om de inzending aan te bieden, te uploaden en in te dienen.

U mag een inzending alleen indienen of bewerken als het volgende het geval is:

 • u hebt het wettelijke recht om uw inzendingen in te dienen, waartoe, zonder beperking, behoort dat u de auteur of licentienemer bent van enige auteursrechtelijk beschermde content die u indient, en dat het u wettelijk is toegestaan de content aan te bieden krachtens een licentie of regeling met uw werkgever of derde partijen voor gebruik die conform is met de wijze waarop de inzendingen zullen worden gebruikt zoals toegestaan onder deze voorwaarden;
 • voor inzendingen met foto's, afbeeldingen of ander grafisch materiaal ("afbeeldingen") stemt u ermee in dat elke persoon die wordt afgebeeld in deze afbeeldingen (en indien minderjarig, de ouder of verzorger van de minderjarige) toestemming heeft verleend voor het gebruik van de afbeeldingen zoals bepaald in deze voorwaarden, inclusief, zonder beperking, de verspreiding, openbare vertoning en verveelvuldiging van deze afbeeldingen; en
 • u bent van mening dat de inzending correct, niet aanstootgevend en legaal is, en dat deze geen inbreuk maakt op rechten van derden (waaronder, zonder beperking, wetgeving tegen laster).

U gaat ermee akkoord dat SMART informatie of materiaal geheel of gedeeltelijk mag verwijderen of mag weigeren te indien deze, naar het exclusieve oordeel van SMART, aanstootgevend, ongepast of anderszins ongepast is, ongeacht of de of het materiaal of de verspreiding daarvan wettig is.

Terug naar boven

Inzendingen - Bescherming van privacy

SMART streeft ernaar uw privacy te handhaven (zie ons privacybeleid), maar u dient altijd zorg te betrachten bij het vermelden van persoonlijke informatie over u zelf of uw kinderen in een inzending. Elke inzending die u op de site plaatst kan worden verkregen en gebruikt door anderen. SMART beheert en onderschrijft de content, berichten of informatie in inzendingen op de site niet. SMART doet uitdrukkelijk afstand van enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met de inzendingen en enige acties die voortvloeien uit uw deelname aan de site.

SMART behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel inzendingen van de site te verwijderen indien deze telefoonnummers, woonadressen of andere persoonlijk identificeerbare informatie bevatten, aangezien SMART dergelijke informatie niet kan verifiëren en niet kan bevestigen indien de plaatsing van deze informatie gewenst is door de persoon op wie de informatie betrekking heeft. SMART kan, na verzoek om verwijdering door een betrokken persoon, informatie over een identificeerbare persoon op de site laten staan indien SMART vermoedt dat deze informatie bedrijfscontactgegevens zijn die zijn bestemd voor publieke toegang.

Terug naar boven

Rechten van derden

U mag geen inzendingen, waaronder formulieren, software, afgeleide werken van software of eigendom, foto's of afbeeldingen plaatsen die op enige wijze inbreuk doen op de auteursrechten of rechten inzake handelsmerken of intellectueel eigendom van enige persoon of instelling, of vertrouwelijke informatie van enige persoon of instelling, of die op enige wijze de wettelijke rechten van enige persoon of instelling schenden. U mag voor informatieve doeleinden hyperlinks opnemen in uw inzendingen, maar, afgezien van redelijke lengte voorbehouden, mag u het materiaal in de site zelf niet opnemen. U mag de site niet gebruiken voor het verspreiden van niet-geautoriseerde kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder foto's, artwork, tekst, opnames, ontwerpen, computerprogramma's of afgeleide werken van dergelijke programma's.

U stemt ermee in geen inzendingen te plaatsen die persoonlijk identificeerbare informatie over anderen bevat, waaronder telefoonnummer, woonadres of e-mailadres, of die informatie over andere mensen bevat welke kan leiden tot schending van privacy of intimidatie.

U STEMT ERMEE IN DAT EEN PARTIJ DIE WORDT DOOR HET UPLOADEN VAN CONTENT DOOR U, BIJVOORBEELD ALS DEZE CONTENT EEN INBREUK OP AUTEURSRECHTEN VORMT OF LASTERLIJK IS, JURIDISCHE ACTIE TEGEN U KAN BEGINNEN DIE ERTOE KAN LEIDEN DAT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BEKEND WORDT EN DAT U EEN VERGOEDING MOET BETALEN AAN DE BENADEELDE PARTIJ.

Terug naar boven

Zorgen en geschillen melden

Indien u vermoedt dan een externe partij inbreuk pleegt op deze voorwaarden (bijvoorbeeld door het plaatsen van aanstootgevend materiaal), kunt u dit melden aan info@smarttech.com. SMART heeft geen verplichting tot het controleren van inzendingen op de site. SMART heeft echter wel het recht om inzendingen te controleren en om informatie van derde partijen bekend te maken conform het privacybeleid van SMART, welke deel uit maakt van de gebruiksvoorwaarden van de SMART-sites.

U kunt SMART vragen om verwijdering van een inzending die u op een bepaald moment hebt gedaan, en nadat is bevestigd dat de inzending van u afkomstig is, zal SMART trachten de inzendingen te verwijderen. De licentie die u aan de licentienemers en sublicentienemers van SMART hebt verstrekt blijft echter permanent van kracht, evenals als de licentie van SMART en diens licentienemers om afgeleide werken te maken van uw inzending. Als u vermoedt dan een andere gebruiker uw auteursrechten zendt, kunt u dit aan SMART melden via info@smarttech.com onder vermelding van a) uw contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres, woonadres); b) een verwijzing naar de betreffende inzending; en c) informatie waarop het vermoeden van de inbreuk is gegrond. SMART zal onderzoek doen en indien dergelijke actie naar onze exclusieve mening gerechtvaardigd is, zullen wij de betreffende inzending verwijderen. Behalve deze verwijdering heeft SMART geen verdere verplichtingen of aansprakelijkheid met betrekking tot geschillen over inbreuk van auteursrechten voor inzendingen. Alle dergelijke geschillen in verband met inzendingen van derden (zoals geschillen in verband met eigenaarschap van auteursrechten), koppelingen, sites of promoties, dienen te worden gericht aan deze externe partij, en een kopie daarvan kan worden verzonden aan SMART via info@smarttech.com.

Terug naar boven

SMART Exchange™-website

Sommige content, toepassingen of software op de website van SMART Exchange wordt ter beschikking gesteld tegen betalingen en de voorwaarden hiervoor worden afzonderlijk op de website vermeld. Content die door SMART wordt geleverd of inzendingen van gebruikers die zonder betaling ter beschikking worden gesteld via de SMART Exchange-website ("Exchange-content") mogen onder de volgende voorwaarden worden gebruikt:

Alle andere bepalingen van deze voorwaarden blijven van kracht tenzij deze strijdig zijn met de bepalingen in dit gedeelte, in welk geval de bepalingen van dit gedeelte van kracht zullen zijn. Voor zover toegestaan door onze licentieverleners verstrekt SMART u een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, niet sublicentieerbare en niet overdraagbare licentie voor de Exchange-content tegen de volgende voorwaarden en conform uw contractuele overeenkomst voor het niet gebruiken van Exchange-content buiten de bepalingen van deze licentie:

 • Uw licentie is beperkt tot niet-commerciële doeleinden zoals omschreven in het gedeelte Beoogd gebruik hierboven, en, zonder afbreuk aan deze beperking, zegt u toe geen grote hoeveelheden Exchange-content te downloaden voor niet-commerciële verspreiding, en geen Exchange-content te downloaden voor commerciële verspreiding of voor het maken van een concurrerend product of een toevoeging daaraan.
 • U mag ongewijzigde Exchange-content opvragen, kopiëren, verspreiden, publiceren en anderszins gebruiken op voorwaarde dat u een verwijzing handhaaft naar de oorspronkelijke auteur en/of het SMART-logo of -handelsmerk voor zover deze aanwezig waren in de Exchange-content
 • U mag modificeerbare Exchange-content bewerken en deze gemodificeerde content verspreiden, publiceren en anderszins gebruiken op voorwaarde dat u de toeschrijving aan de oorspronkelijke maker, zoals vermeld in de content (meestal op de eerste pagina van het document) bewaart en goed weergeeft.
 • U mag geen mededelingen over intellectueel eigendom, toeschrijvingen, auteursrechten of andere in de Exchange-content opgenomen informatie verwijderen.
 • U mag Exchange-content met de bestandsindeling .galleryitem of .gallerycollection alleen gebruiken met SMART-producten (zoals SMART Table-software, SMART Table-werksetsoftware, SMART Notebook-software en SMART Notebook Express-software of webtoepassing). Gebruik voor enig ander doel is niet toegestaan. U mag de Exchange-content niet gebruiken met software van derden, deze opnemen in een product of verkopen tegen betaling. Indien de Exchange-content wordt opgenomen in een .notebook-bestand en het .notebook-bestand wordt geëxporteerd naar een andere bestandsindeling, dan mag die andere bestandsindeling worden gebruikt met software van derden, mits deze niet wordt opgenomen in een product dat tegen betaling wordt verkocht.

De licentie die hierbij wordt toegekend kan onmiddellijk door SMART zonder kennisgeving worden beëindigd indien wij, naar onze mening, binnen redelijkheid, dat u gebruik maakt van de content die op deze site wordt geplaatst voor commerciële doelen (bijvoorbeeld, zonder beperking, door de content op deze site te publiceren in boeken of op sites die u tegen betaling beschikbaar stelt, of door deeplinks te plaatsen naar delen van deze site vanaf een commerciële site), of als u enige andere voorwaarde niet naleeft. Bij beëindiging van deze licentie dient u de commercialisering en enig ander gebruik van de content op de website te staken (met uitzondering van content die u zelf hebt geplaatst, zonder enige bewerkingen van anderen). Als u bezorgd bent om een mogelijke beëindiging, stel ons dan op de hoogte (op info@smarttech.com) van enig voorgenomen commercieel gebruik van deze site om onze voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen, welke wij naar eigen inzicht kunnen geven of weigeren.

GEDEELTIJK IN HET KADER VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE STEMT U TOE DAT U SMART, DIENS DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDEN, EN HUN RESPECTIEVE DIRECTIELEDEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEDEN EN MEDEWERKERS SCHADELOOS ZULT STELLEN BIJ ENIG VERLIES OF ENIGE AANSPRAKELIJKHEID, CLAIM OF EIS VAN WELKE AARD DAN OOK, WAARONDER JURIDISCHE-BIJSTANDSKOSTEN, BINNEN REDELIJKHEID, DIE DOOR DERDEN WORDEN GEMAAKT DOOR EEN DERDE EN VOORTVLOEIEN UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SMART-SITE, OF ENIGE INZENDINGEN DIE ZIJN GEDAAN OF ZIJN OPGEVRAAGD VIA DE SITE.

Voor de abonnementsdelen van de SMART Exchange-website kunnen aanvullende of alternatieve voorwaarden gelden, die beschikbaar zijn bij registratie van de dienst.

Terug naar boven

SMART Gallery

In aanvulling op de voorwaarden, met name de voorwaarden met betrekking tot beoogd gebruik en de SMART Exchange-website, gaat u ermee akkoord dat voor de door SMART geleverde afbeeldingen, multimedia SMART Notebook-bestanden of -pagina, achtergronden of thema's die onderdeel uitmaken van de SMART Gallery (elk "item" genoemd) de volgende aanvullende voorwaarden gelden.

 • U mag ongewijzigde items opvragen, kopiëren, verspreiden, uitgeven en anderszins gebruiken mits u een verwijzing naar de oorspronkelijke auteur en/of het SMART-logo of -handelsmerk behoudt voor zover het item daarvan was voorzien, en onder de volgende verdere voorwaarden:
 • U mag items die bestaan uit afbeeldingen of code (waaronder Flash) in SMART Lesson Activity-werksetsjablonen toolkit niet wijzigen, aanpassen of reverse-engineeren. Items die SMART Notebook-bestanden, achtergronden, pagina's, thema's interactieve bestanden of multimedia aanpassen onder de andere voorwaarden van deze overeenkomst, waaronder de verplichting tot behoorlijke vermelding van de bron en/of toeschrijving aan de oorspronkelijke auteur waarnaar in het item wordt vermeld.
 • U mag items met de bestandsindeling .galleryitem of .gallerycollection alleen gebruiken met SMART-producten (zoals SMART Table-software, SMART Table-werksetsoftware, SMART Notebook-software en SMART Notebook Express-software of webtoepassing). Gebruik voor enig ander doel is niet toegestaan. U mag items niet gebruiken met software van derden, deze opnemen in een product of verkopen tegen betaling. U mag geen .galleryitem- of .gallerycollection-items direct in software van derden importeren. Deze beperking mag niet worden omzeild door .galleryitem- of .gallerycollection-items te converteren naar de .notebook-bestandsindeling.
 • Items mogen worden opgenomen in een .notebook-bestand (dat wil zeggen, onderdeel van een les of meer dan alleen het .galleryitem- of .gallerycollection-item); het .notebook-bestand mag worden geëxporteerd naar een andere bestandsindeling; en die andere bestandsindeling mag worden gebruikt op software van derden, op voorwaarde dat deze geen deel uitmaakt van een product dat wordt verkocht tegen betaling.
 • U mag items niet geheel of gedeelte gebruiken voor wederverkoop of voor enig commercieel doel, ongeacht of deze deel uitmaakt van een ander product of ander aanbod, en ongeacht of het het oorspronkelijke SMART Gallery-item of een daarvan afgeleid product betreft;
 • Het is u niet toegestaan de items in grote hoeveelheden te downloaden, ongeacht het doel hiervan commercieel is, en de items mogen niet (in de oorspronkelijke of aangepaste vorm) worden aangeboden, verspreid of getoond op of in een site, product, aanbod of service, al dan niet concurrerend met het aanbod van SMART;
 • Als u items gebruikt of opnieuw plaatst op de site (of elders), dan dienen de items deel uit te maken van een les of dienen er andere wijzigingen of uitbreidingen aan het oorspronkelijke item te zijn aangebracht; een item mag niet opnieuw worden geplaatst als nieuwe bijdrage indien het item zich in de oorspronkelijke staat bevindt zonder wezenlijke wijzigingen;
 • Sommige items (zoals de 3D- of Mixed Reality-afbeeldingen) is mogelijk niet volledig of goed te bekijken zonder het gebruik van de SMART Mixed Reality-software, die mogelijk verkrijgbaar is onder een afzonderlijke licentie en bijbehorend licentietarief.

Terug naar boven

SMART Ecosystem Network.

Bepaalde gebruikers (waarbij, alleen in deze paragraaf, organisaties en/of al diens werknemers, individuele contractors of overige personeel, zoals geregistreerd, zijn inbegrepen) kunnen toegang tot SMART Ecosystem Network (SEN) aanvragen en toegewezen krijgen, en worden beschouwd als SEN-leden. Via toegang tot het SEN kunnen SEN-leden accreditaties en andere programmafaciliteiten aanvragen. Voor zulke programma's en faciliteiten zijn gelden aanvullende voorwaarden waarop wordt toegezien door de respectieve accreditatie of door andere programma's.

De doorgaande toegang tot SEN is afhankelijk van het onderhouden van het SEN-lidmaatschap en bijbehorende accreditaties in goede staat (waaronder, zonder beperking, betaling van lidmaatschapskosten) en het naleven van deze gebruiksvoorwaarden. SMART behoudt zich het recht voor om een programma, faciliteit of de accreditatie van een SEN-lid naar het eigen inzicht van SMART te staken, in gevallen zoals, maar niet beperkt tot, de volgende:

- SMART stelt vast dat een faciliteit of accreditatie niet voorziet in een commerciële behoefte of anderszins niet meer wordt ondersteund, of

- SEN-leden (onder wie, maar niet beperkt tot, werknemers, individuele contractors of ander personeel)

 • leven de voorwaarden van een of alle van de betreffende accreditatieprogramma's niet na;
 • retourneren geleende apparatuur niet conform de leenvoorwaarden (waaronder de overeengekomen datum en staat);
 • worden niet beschouwd als bona fide of gekwalificeerde deelnemer aan het ecosysteem;
 • betalen eventuele programma- of accreditatiekosten niet tijdig;
 • maken negatieve, lasterlijke of andere ongepaste opmerkingen over SMART of andere SEN-leden, of
 • komen op andere wijze deze gebruikersvoorwaarden in deze overeenkomst niet na.

De contractorlijst die beschikbaar is via het SEN wordt alleen aangeboden ter referentie om SEN-leden op de hoogte te stellen van organisaties die bepaalde accreditatieniveaus of andere aanduidingen hebben behoord. SMART onderschrijft, garandeert of doet geen aanbevelingen voor enige externe contractors, waaronder die op de contractlijst. Feedback over deze contractors van andere SEN-leden is slechts de mening van deze SEN-leden en is niet vanzelfsprekend ook de mening van SMART.

Prijsinformatie die via het SEN wordt gegeven, kan wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Ondanks de bepalingen hierboven in de paragraaf Zelf gegenereerde content indienen, zal SMART, overeenkomst de overeenkomst tussen het SEN-lid (of andere relevante partij) en SMART, de volgende dingen doen met inzending door SEN-leden voor het SEN-gedeelte van de website:

 • door SEN-leden ter accreditatie ingediende digitale werken wederverkopen, verspreiden of anderszins trachten te commercialiseren of beschikbaar te maken (overeenkomstig de overeenkomst met het SEN-lid).
 • SMART gaat er ook mee akkoord dat bepaalde handelsmerken, servicemarken, logo's of andere beschermde merken die door SEN-leden worden geüpload naar het SEN-forum of worden ingediend in het kader van een aanvraag voor accreditatie alleen door SMART mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze werden geleverd, inclusief de promotie van de betrokkenheid van het SEN-lid bij het SEN.V

Voor software die ter beschikking wordt gesteld via het SEN (of via een link vanaf het SEN) gelden de bepalingen van Downloads van proefversies en andere software hieronder en daarnaast de volgende bepalingen en beperkingen:

 • Indien het SEN-lid een organisatie is, dient deze ervoor te zorgen dat diens werknemers, contractors en anders personeelsleden uitsluitend toegang krijgen tot de software onder een vertrouwelijkheidsovereenkomst (voor software die niet publiekelijk beschikbaar is), en dat zij de voorwaarden van deze licentie en deze voorwaarden kennen en naleven.
 • Het SEN-lid mag de software alleen gebruiken voor interne ontwikkeling, inclusief voor testen.
 • Het SEN-lid mag de software of geen enkele wijze verkopen, wederverkopen, verspreiden, of in licentie of sublicentie aanbieden.
 • Het SEN-lid mag commerciële software gebruiken en tonen voor demonstratie- en marketingdoeleinden op tradeshows en verkoopdemonstratie, mits dit rechts beperkt is tot de directe werknemers, individuele contractors en andere personeelsleden van het SEN-lid (en niet het distributiekanaal van het SEN-lid).

Alle documentatie die via het SEN aan het SEN-lid ter beschikking wordt gesteld mag uitsluitend worden gebruikt door het SEN-lid (inclusief al diens werknemers, individuele contractors en andere personeelsleden), en niet voor verspreiding, herverspreiding, wijzigingen of pogingen daartoe voor een externe partij.

Bij beëindiging van het lidmaatschap op het SEN om welke reden dan ook, dient het SEN-lid alle software en bijbehorende licentiesleutels, documentatie en andere rechten op de software die voortvloeien uit het SEN-lidmaatschap, te vernietigen en alle via een SEN-programma geleende apparatuur onmiddellijk te retourneren en de uitoefening van alle logo- en andere rechten die zijn verkregen via een SEN-programma te staken.

Terug naar boven

SMART Exemplary Educator online-gemeenschap

Bepaalde gebruikers kunnen worden uitgenodigd deel te nemen aan, en toegang verschaft tot SMART Exemplary Educator (SEE) Online Community; zij worden hierna SEE-leden genoemd. Toegang tot de SEE online gemeenschap kan SEE-leden toegang geven tot aanvullende bronnen, blogs, forums, evenementenagenda's en andere diensten. Voor bepaalde programma's en faciliteiten die zijn omschreven op de SEE online gemeenschap kunnen extra voorwaarden voor zulke programma's en faciliteiten gelden. Naast deze voorwaarden (die van toepassing zijn op de SEE online gemeenschap) geen SEE-leden ermee akkoord dat deelname aan de SEE online gemeenschap onderhevig is aan de volgende aanvullende voorwaarden:

 • Het SEE-lid mag geen afzonderlijke consulting- of trainingdiensten aanbieden (ongeacht of het lid een door SMART gecertificeerde trainer is) tegen betaling.
 • SEE-leden begrijpen het SEE online gemeenschap bedoeld is om het delen van informatie te faciliteren en dienen daarom hun bijdragen aan de gemeenschap te beperken tot informatie die publiek beschikbaar kan worden gemaakt.
 • SEE-leden dienen zich te houden aan vertrouwelijkheidsafspraken met SMART (of andere derden) in verband met informatie die het lid heeft ontvangen onder een vertrouwelijkheidsovereenkomst. Informatie die een SEE-lid ontvangt van SMART onder een vertrouwelijkheidsovereenkomst mag niet worden gedeeld via dit of enig ander forum of enige andere site.
 • Aangezien een beperkte gelegenheid is om lid te worden, kunnen SEE-leden worden uitgenodigd persoonlijke informatie te delen in hun lidprofiel (zoals e-mailadressen, telefoonnummers, en niveaus en vakken). Het vrijgeven van zulke informatie is volledig naar de keuze van het SEE-lid en het is de verantwoordelijkheid van het SEE-lid om het gebruik van deze persoonlijke informatie te beperken voor het creëren van de gemeenschap, zoals deze bedoeld is, en niet voor marketing of ander ongepast gebruik, en dat dit gebruik conform privacywetgeving is.
 • Het SEE-lid mag geen hyperlinks plaatsen naar bronnen buiten de SEE online gemeenschap. Het SEE-lid stemt ermee in dat deze hyperlinks dienen te zijn beperkt tot de doelen van de SEE online gemeenschap en dat deze conform deze voorwaarden en die van de externe site dienen te zijn.

Terug naar boven

SMART Learning Space

Bepaalde gebruikers kunnen een account aanmaken om toegang te krijgen tot het gedeelte van de SMART Learning Space (SLS)-site ("SLS-site") die alleen voor leden toegankelijk zijn; deze leden worden hierna "SLS-leden" genoemd. Naast deze voorwaarden (die blijven gelden voor de SLS-site) kunnen voor SLS-gebruikers aanvullende voorwaarden gelden bij het aanmaken van het lidmaatschapsaccount en/of op het moment van het aankopen van cursussen, bronnen of andere faciliteiten op de SLS-site.

SLS-leden stemmen ermee in dat cursusmateriaal en ander referentiemateriaal dat beschikbaar is gemaakt op de SLS-site alleen bedoeld is voor het persoonlijke gebruik van het lid en niet mag worden overgedragen, gekopieerd, gedeeld, verkocht (of anderszins gecommercialiseerd), of, in het geval van cursussen (zoals Flash-presentaties) elektronisch opgeslagen of bewaard voor enig ander doel dan het voltooien van de cursus door het SLS-lid.

Het SLS-lid stemt ermee in dat bepaalde informatie, waaronder cursusgeschiedenis en -voltooiing, cursustranscripties en toeschrijvingen, en eventuele certificatieniveaus, kunnen worden opgeslagen op de site of op andere door SMART beheerde systemen, ook als zulke cursussen online en/of zonder kosten worden aangeboden. Het SLS-lid stemt ermee in dat deze informatie moet kunnen worden bekeken door zowel het SLS-lid als door SMART (en diens vertegenwoordiger), en voor onbepaald door SMART kan worden bewaard. Indien er fouten aanwezig zijn in de informatie over een SLS-lid op de site, dan kan het SLS-lid contact opnemen met SMART op SLS@smarttech.com om de informatie te corrigeren.

SLS-leden stemmen ermee in dat, hoewel SMART streeft naar ononderbroken beschikbaarheid van de site en de inhoud van de site, er geen garantie kan worden gegeven dat de site en het gerelateerde trainingsmateriaal en cursussen op elk gewenst moment beschikbaar zullen zijn. Het SLS-lid ontslaat SMART hierbij van alle aansprakelijkheid voor verliezen die hij of zij kan lijden als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de site of van trainingsmaterialen of cursussen. Indien een betaalde trainingscursus of een materiaal op het gewenste moment niet beschikbaar is, zal SMART op verzoek de cursus of het materiaal ter beschikking stellen aan het SLS-lid zodra dit redelijkerwijs uitvoerbaar is, of zal SMART het voor de cursus of het materiaal betaalde bedrag retourneren, naar de optie van SMART.

Bij het aanschaffen van cursussen, bronnen of andere faciliteiten op de site kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor gebruikers.

Beleid inzake betaling en terugbetaling:

Voorafgaand aan de registratie is volledige betaling voor de te voltooien cursus vereist. Het SLS-lid stemt ermee in dat SMART de diensten van een derde kan gebruiken voor het verwerken van betalingen.

Indien een geregistreerd SMS-lid een trainingsevenement niet kan bijwonen (ongeacht of de training persoonlijk live op dezelfde fysieke locatie, of online wordt aangeboden), kan de training niet worden overgedragen.

Gratis online trainingscursussen kunnen op elk moment worden geannuleerd. SMART zal een volledige terugbetaling geven voor cursussen die niet volledig zijn betaald mits het SLS-lid minstens vijf (5) volledige werkdagen voorafgaand kennis heeft gegeven van afwezigheid. Na verstrijking van deze tijd zal SMART, indien het SLS-lid SMART voorafgaand aan het begin van de cursus op de hoogte stelt van afwezigheid, zal SMART het voor de cursus betaalde bedrag bijschrijven op de account van het SLS-lid. Deze bijschrijving kan door het SLS-lid worden gebruikt op andere door SMART aangeboden cursussen binnen één (1) jaar na de datum van de oorspronkelijke cursus. Als er geen kennisgeving wordt gedaan van afwezigheid voor het begin van de cursus, doet het SLS-lid afstand van het gehele cursusbedrag.

Cursustegoed:

SMART kan van tijd tot tijd programma's aanbieden waarmee SLS-leden tegoed kunnen opbouwen voor uren voltooide ontwikkelingstraining. Voor deze programma's kunnen aanvullende voorwaarden gelden en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Tegoeden die worden aangeboden via dergelijke programma's hebben geen geldelijke waarde en kunnen alleen worden gebruikt voor door SMART aangeboden programma's (waaronder certificaties), trainingen, evenementen of andere faciliteiten die door SMART worden gespecificeerd. Tenzij anders aangegeven dienen opgebouwde tegoeden te worden gebruikt binnen twee (2) jaar na het verdienen ervan en komen daarna te vervallen.

Terug naar boven

SMART Notebook Express online

Alle andere bepalingen van deze voorwaarden blijven van kracht, tenzij deze strijdig zijn met de volgende bepalingen, in welk geval de volgende bepalingen zullen gelden. SMART geeft u een beperkte, herroepbare, niet overdraagbare, royaltyvrije licentie voor het gebruik van de SMART Notebook online-toepassing ("Express"), die opvraagbaar is via het internet, onder de volgende voorwaarden:

a) u mag de Express-software niet onderwerpen aan reverse-engineering, reverse-compileren, disassembleren, vertalen, decompileren of anderszins proberen de broncode (of de onderliggende gedachten, algoritmen, structuur of organisatie) van de software of enig deel ervan af te leiden, ongeacht voor welk doel, met inbegrip van het ontdekken van enig aspect van de technologie die hierin is opgenomen;

b) u mag de Express-software of enig component daarvan niet modificeren, uitbreiden, aanpassen of variëren, gebruiken als basis voor afgeleide werken, samenvoegen of scheiden, of daartoe pogingen ondernemen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SMART;

c) u mag de Express-software of enig component daarvan niet verhuren, uitlenen of in sublicentie aanbieden aan enige derde, of daartoe pogingen ondernemen; en

b) u mag de Express-software niet downloaden, opslaan of kopiëren naar uw eigen computer of elektronische apparaat, of hiertoe pogingen ondernemen. Een downloadbare versie van de Notebook Express-software is beschikbaar voor download op:

http://smarttech.com/dlnotebookexpress.

U stemt toe alle van toepassing zijnde wetgeving inzake het gebruik van de Express-software en alle componenten daarvan na te leven. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden aan SMART.

Alle aanspraak op en intellectuele-eigendomsrechten van de inhoud die kan worden opgevraagd en gebruikt via de Express-software berusten bij de betreffende eigenaar van de inhoud en worden mogelijk beschermd door toepasselijk auteursrecht of andere intellectuele-eigendomswetten en -verdragen. Het door u downloaden van tekst, afbeeldingen of andere content naar een bestand dat is gemaakt terwijl gebruik werd gemaakt van de Express-software, geschiedt onder de voorwaarden van de betreffende contentdownloadsite of de licentie die van gelden voor deze content. U stemt ermee in dat de Express-software niet is bedoeld om dezelfde functionaliteit te hebben als de SMART Notebook-software, maar een subset is van de functionaliteit die wordt geboden door de SMART Notebook-software.

Voor zovel ondersteuningsdiensten worden aangeboden (al dien tegen betaling) in verband met dit product, dan worden deze diensten aangeboden in de provincie Aberta, Canada, en wordt de transactie beschouwd als voltrokken in Alberta, Canada.

Terug naar boven

Downloads van proefversies en andere software

SMART kan u bepaalde software (waaronder proef- en bètaversies van software) ter beschikking stellen via de site. Voor het gebruik door u van dergelijke software gelden de voorwaarden van de van toepassing zijnde licentieovereenkomst voor eindgebruikers en enige andere voorwaarden die worden vermeld op de site of de functie in verband met de betreffende software. U gaat ermee akkoord dat, wanneer u een productactiverings- of installatiecode ontvangt voor enige SMART-software, u deze code dient te gebruiken voor uw persoonlijke gebruik en deze niet ter beschikbaar mag stellen aan anderen en de code niet mag publiceren of weergeven.

Terug naar boven

SMART Response™ VE software

Deze voorwaarden gelden voor uw gebruik van de SMART Response VE-bètasoftware en gerelateerde online faciliteiten (de "Site" in de context van deze faciliteit) die door SMART worden aangeboden, en alle op het web gehoste diensten die beschikbaar zijn via de site, inclusief, maar niet beperkt tot gegevensaggregatie, grading en rapportage (de "services" voor deze productfaciliteit).  Naar elke gebruik (waaronder u) kan in deze voorwaarden worden verwezen als "gebruiker".  Gebruikers (onder wie onderwijsinstellingen of instructeurs) die toegangscodes aan anderen (zoals studenten) geven, waardoor deze personen gebruikers van de site kunnen worden, dienen deze voorwaarden te accepteren namens deze personen en ervoor te zorgen dat deze personen begrijpen in hoeverre het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten is toegestaan. 

In de context van deze productfaciliteit betekent "inzending" content die door gebruikers is ingediend, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, vragen, antwoorden, feedback van instructeurs en andere content die een gebruiker indient op de site.  Door inzendingen op de site te plaatsen (ongeacht in welke vorm) geeft u SMART en diens opvolgers en door SMART van tijd tot tijd aangewezen leveranciers, een royalty-vrije, wereldwijde, sublicentieerbare, overdraagbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, kopiëren, verspreiden, uitzenden, posten, weergeven, wijzigen, samenvoegen en herindelen van uw inzendingen, mits dit gebeurt teneinde de services in verband met de SMART Response VE-software te kunnen bieden.

U mag de inzendingen en services die op de site staan en via de site kunnen worden opgevraagd alleen gebruiken voor de services in verband met de SMART Response VE-software, wat betekent dat u deze alleen mag downloaden, bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik in het klaslokaal of voor interne verspreiding binnen uw organisatie (waaronder onderwijsinstellingen).  Materiaal, informatie, inzendingen en services (waaronder softwareprogramma's) op of opvraagbaar via de site mag niet anderszins geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd of herverspreid.  U stemt ermee in dat het niet nakomen van deze vereiste inbreuk kan vormen op gegevens- en privacyregels en u gaat ermee akkoord dat SMART NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR EEN DERGELIJKE INBREUK EN DAT U SMART SCHADELOOS ZULT STELLEN BIJ AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN EEN DERGELIJKE INBREUK. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden toegewezen in deze voorwaarden, worden voorbehouden.

Alle voorwaarden gelden voor het gebruik door u van deze faciliteit, waaronder, maar niet beperkt tot, voorwaarden voor gedrag en verboden activiteiten.  Naast de voorwaarden voor het aanmaken van een account in deze voorwaarden geeft u aan dat u het recht hebt om alle identificeerbare informatie die u opgeeft bij het aanmaken van een account of het indienen van een inzending te verstrekken.  Alle persoonlijk identificeerbare informatie die u opgeeft bij het proces voor het aanmaken of onderhouden van de account, wordt beheerd door SMART conform het privacybeleid.  

Uw gebruik van de site en de services is, naast deze voorwaarden, onderhevig aan de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van de SMART Response-software, die samen met deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en SMART vormen, en waarin de volledige aansprakelijkheid en uw volledige verhaalmogelijkheden in verband met uw toegang tot en gebruik van de site worden beschreven.   Naast de rechten op beëindiging die elders in deze voorwaarden worden beschreven, kan het schenden van enige van deze voorwaarden door u ook resulteren in beëindiging van uw gebruik van of toegang tot de SMART Response-software en het gebruik van en toegang tot de site en/of services.

Terug naar boven

Gedrag

Van gebruikers wordt verwacht dat ze zich respectvol gedragen en dat ze met anderen omgaan zoals ze zouden doen in een openbare ruimte, en dat ze geen aanstootgevend, intimiderend of anderszins ongepast taalgebruik hanteren in inzendingen. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor uw omgang met andere gebruikers.

Terug naar boven

Verboden en illegale activiteiten

Het gebruik van de site voor enig doel dat strijdig is met de wet op plaatselijk, provinciaal, nationaal of internationaal niveau, is een schending van deze voorwaarden. Ook zijn sommige andere gebruiksvormen van de SMART-sites en verwante diensten verboden en een schending van deze voorwaarden. Tot illegale en verboden activiteiten behoren, zonder beperking:

 • het plaatsen of aanbieden van inzendingen die ongepast, profaan (ook indien symbolen, beginletters, bewuste foutief gespelde woorden en andere tekens worden gebruikt om profane taal te suggereren), obsceen, pornografisch, beledigend, bedreigend, misleidend, kleinerend, illegaal of lasterlijk zijn, of enig materiaal dat ertoe kan leiden dat andere gebruikers belemmert de site naar behoren te gebruiken.
 • het plaatsen of verspreiden van materiaal of het gebruiken van de via de site beschikbaar gestelde diensten of via de SMART-site ingewonnen informatie op een manier die intimiderend is of intimidatie aanmoedigt jegens een andere persoon, inclusief, zonder beperking, inzendingen die intimiderend of kleinerend zijn op basis van leeftijd, geslacht, ras, religie, nationaliteit, seksuele oriëntatie of handicap.
 • het plaatsen of dien van inzendingen die het auteursrecht of andere intellectuele-eigendomsrechten, handelsgeheimen of vertrouwelijkheidsafspraken schenden;
 • de website gebruiken voor de promotie van illegale activiteiten of frauduleuze praktijken. U mag met name geen illegaal gedrag, zoals piramidestelsels of gelijksoortige illegale stelsels, aanmoedigen. U stemt ook toe dat u geen illegale activiteiten zult ondernemen in verband met uw inzendingen, of koppelingen zult plaatsen naar andere websites die zich met dergelijke illegale activiteiten inlaten.
 • Tot frauduleuze activiteiten behoren, zonder beperking, het zich voordoen als een persoon of identiteit of het vervalsen van iemands digitale of handmatige handtekening; het zich voordoen als SMART-redacteur of -personeelslid is met name verboden;
 • het uploaden, verzenden of verspreiden van bestanden of ander materialen die virussen, Trojaanse paarden, worms, tijdbommen, cancelbots, corrupte bestanden of enige andere gelijksoortige software of programma's bevatten die de werking van de site, de SMART-servers of de computer of het eigendom van iemand anders kunnen schaden;
 • het gebruiken van de site op een manier waardoor de SMART-server of de netwerken die met de SMART-server zijn verbonden kunnen worden beschadigd, onklaar kunnen worden gemaakt of kunnen worden overbelast, of waardoor het beoogde gebruik van de site door een andere partij wordt belemmerd; enige manipulatie van de computernetwerk- of telecommunicatiediensten van een gebruiker, host of netwerk, waaronder, zonder beperking, denial of service-aanvallen, flooding van een netwerk, overbelasting van een dienst, ongepast beslagleggen op misbruik maken van beheerdersrechten en pogingen tot het laten crashen van een host middels het gebruik van deze site;
 • het verkrijgen van onbevoegde toegang tot de een site, andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met een SMART-server door middel van hacken, wachtwoordmining of enige andere wijze, of pogingen daartoe doen; het gebruik of de verspreiding van hulpmiddelen die bedoeld zijn voor het beschadigen van de beveiliging, zoals wachtwoordraadprogramma's, kraakprogramma's, packet sniffers of network probers; enig gebruik van data mining, robots of vergelijkbare middelen voor het inwinnen en afleiden van informatie; u mag geen materialen of informatie inwinnen, of trachten in te winnen, op manieren die niet bedoeld op de site beschikbaar zijn gemaakt;
 • reclame voor producten of diensten, zelfpromotie of gebruikers verzoeken handelingen te verrichten die bedoeld zijn ten gunste van een persoonlijk of financiële doel, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door SMART; u mag de op de site geboden informatie niet gebruiken voor een van de voorgaande activiteiten via e-mail of enige andere methode, zonder de uitdrukkelijke toestemming van SMART;
 • het inwinnen of trachten in te winnen van openbare e-mailadressen die openbaar zijn gemaakt in de geregistreerde gebruikersprofielen, voor uw eigen doelen; u mag geen concurrerende sites met berichtenborden, forums, chats, blogs of andere interactieve elementen promoten, koppelingen naar deze sites plaatsen of anderen aanmoedigen deel te nemen aan deze sites met de bedoeling om de informatiestroom en/of deelname aan de site te beschadigen;
 • het aanvragen, verzenden of promoten van "junk mail", "kettingbrieven", enquêtes, prijsvragen of ongevraagde massamailings of spam.

U geeft hierbij SMART de machtiging om samen te werken met (i) wethandhavingsautoriteiten voor het onderzoek van vermoede criminele activiteiten, en/of (ii) systeembeheerders van internet service providers of andere netwerk- of computerfaciliteiten om deze termen te handhaven.

Als u de voorwaarden niet naleeft, kan SMART sommige of alle verhaalmogelijkheden aanwenden, inclusief, maar niet beperkt tot, juridische actie of schadeclaims of andere financiële vergoedingen.

Terug naar boven

Een account aanmaken

Voor sommige diensten die beschikbaar zijn op de site is het nodig dat de gebruiker het registratieproces afwerkt om een account aan te maken. Tot dergelijke services kunnen behoren (zonder beperking) deelname aan online gemeenschapsdelen van de site, en het instellen van persoonlijke voorkeuren voor gebruik op de site. In het kader van het registratieproces dient u bepaalde informatie op te geven, waaronder uw voor- en achternaam en een gebruikersnaam. Deze informatie zal openbaar beschikbaar zijn. In sommige functie is het momenteel mogelijk te plaatsen met alleen een gebruikersnaam, maar SMART behoudt zich het recht voor om in de toekomst de voor- en achternaam van de gebruiker te vragen in verband met dergelijke posts. Voor lidmaatschap van bepaalde gemeenschappen (zoals de SEE online gemeenschap) kunnen ook e-mailadres, achternaam en andere informatie zijn vereist. Slechts een deel van deze informatie wordt beschikbaar gemaakt voor andere leden van de gemeenschap, hetgeen duidelijk wordt op de lidprofielpagina, en de rest van de informatie die gebruikers zichtbaar willen maken voor andere leden van de gemeenschap. Alle persoonlijk identificeerbare informatie die u opgeeft bij het proces voor het aanmaken of onderhouden van de account, wordt beheerd door SMART conform het privacybeleid.

De informatie die u opgeeft dient juist en volledig te zijn en u mag niet (i) registreren onder de naam van een andere persoon; (ii) een gebruikersnaam kiezen die als aanstootgevend kan worden ervaren; (iii) een gebruikersnaam kiezen met het doel gebruikers van de site te misleiden omtrent uw ware identiteit; (iv) een gebruikersnaam kiezen die reclame impliceert (bijv. uwproduct, uwdienst, uwsite); of (v) het intellectuele-eigendoms- of ander recht van enige persoon of instelling schenden. U mag zich niet voordoen als een andere persoon, inclusief een andere sitegebruiker, redacteur (host) of een SMART-medewerker, -vertegenwoordiger of -directielid. U stemt toe uw registratiegegevens te onderhouden en tijdig bij te werken voor zover nodig om deze juist, actueel en volledig te houden.

Indien SMART na onderzoek redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de registratiegegevens van een gebruiker onjuist, niet actueel of niet volledig zijn, dan kan SMART de gebruikersaccount van de geregistreerde gebruiker opschorten of beëindigen en al het huidige en toekomstige gebruik van de site (of enig deel daarvan) door de gebruiker verbieden.

SMART hecht aan de privacy en veiligheid van alle gebruikers en met name die van kinderen. Om die reden is het minderjarigen niet toegestaan een account aan te maken voor enige van de op deze website aangeboden services, tenzij die uitdrukkelijk door de site of de service wordt toegestaan, en dan alleen met de toestemming van de ouder of verzorgen van de minderjarige. In geen geval mag een persoon van minder dan 13 jaar oud een account aanmaken of persoonlijke informatie delen via deze site of de diensten. Op sommige delen van de site kan het minderjarigen (mits zij ten minste 13 jaar oud zijn) zijn toegestaan deel te nemen in forums die zijn beperkt tot een bepaalde gebruikersgroep en die een registratieproces, toestemming van ouders en verzorgers, identificatie van identiteit en acceptatie van aanvullende voorwaarden vereisen. We verzoeken minderjarigen geen persoonlijke informatie aan ons te sturen, behalve de informatie die we vragen bij de aanmelding op deze beperkte delen van de site of services. Indien wij bemerken dat we persoonlijke informatie van een minderjarige hebben ingewonnen zonder toestemming van ouders of verzorgers (onder wie zijn of haar school en/of onderwijzer), of als we ontdekken dat een minderjarige meer persoonlijke informatie heeft ingediend dan waarom wij hebben gevraagd bij de aanmelding op de betreffende site of service, dan zullen wij die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Indien u vermoedt dat een minderjarige ons meer persoonlijke informatie heeft gegeven dan waarom werd gevraagd bij het aanmelden op de site of de service, of als er geen toestemming door ouders of verzorgers is gegeven, neem dan contact met ons op via info@smarttech.com.

Terug naar boven

Beveiliging

U bent verantwoordelijk om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoorden en accountinformatie en -toegang te beschermen. U bent ook volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten (en eventueel misbruik) die plaatsvinden vanaf uw account (waaronder tijdelijke accounts die zijn aangemaakt met tijdelijke identificatienummers, zoals bijvoorbeeld met Response VE-software), waaronder activiteiten die worden uitgevoerd door vrienden, familieleden, collega's, werknemers, gasten of andere personen met toegang tot uw account. U dient uw account te verlaten aan het einde van elke sessie (als u een gedeelde computer gebruikt) en SMART onmiddellijk op de hoogte stellen van enig onbevoegd gebruik van uw account of enige andere beveiligingsschending. SMART is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u leidt wanneer iemand uw wachtwoord of account gebruikt, met of zonder uw medeweten. Ook kunt u aansprakelijk worden gesteld voor verlies die SMART of andere partijen leiden door het gebruik van uw account of gebruikersnaam door iemand anders. U mag de account van iemand anders nooit gebruiken zonder de toestemming van de eigenaar van de account.

Terug naar boven

Redacteuren

SMART heeft geen verplichting om inzendingen of ander materiaal bij te houden. Siteredacteuren kunnen de inzendingen op de site achter wel bijhouden. Siteredacteuren zijn niet verplicht een voorselectie te maken van inzendingen of de inzendingen in "real time" bij te houden, en bewerken inzendingen op de site niet. Als gebruiker kunt u content zien die aanstootgevend of dubieus is. Elke gebruiker dient de risico's van het gebruik van content te evalueren en te dragen, inclusief risico's van onjuistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de content. Meld bezwaarlijk materiaal op de site door een e-mail te sturen naar info@smarttech.com.

SMART behoudt zich het recht voor om de inzendingen op de site te beheren om de verspreiding van informatie op de site te organiseren. Hiervoor kan SMART, naar eigen inzicht, SMART-medewerkers en/of externe partijen aanstellen om op te treden als redacteuren voor de site. De redacteuren zijn niet verplicht alle inzendingen te evalueren en zij bewerken de inzendingen niet. U accepteert het risico van het lezen en opvolgen van informatie in inzendingen van een redacteur of andere persoon op de site.

Terug naar boven

Beëindiging van lidmaatschap op deelname

Uw privilege om de site en/of de diensten te gebruiken en/of op te vragen kunnen onmiddellijk en zonder kennisgeving door SMART worden beëindigd als u de voorwaarden niet naleeft. Bij een dergelijke beëindiging dient u het gebruik van de site en de diensten onmiddellijk te steken en mag u zich niet opnieuw registreren of op andere wijze gebruik maken, of een poging daartoe doen, van de site en de diensten. U stemt er ook mee in dat SMART zich het recht voorbehoudt om technische, juridische of andere maatregelen te nemen om uw toegang tot de site of de diensten te blokkeren of te beletten. U stemt ermee in dat SMART deze rechten naar eigen inzicht kan uitoefenen, en dit recht is een aanvulling op, en geen vervanging van, andere rechten en verhaalmogelijkheden die SMART ter beschikking staan.

Terug naar boven

Afwijzingen van garantie en beperking van aansprakelijkheid

HET GROOTSTE GEDEELTE VAN DE CONTENT OP DE SITE WORDT GELEVERD DOOR GEREGISTREERDE DERDEN DIE NIET GELIEERD ZIJN AAN SMART. CONTENT DIE DOOR DERDEN WORDT AANGELEVERD IS DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE PERSOON VAN WIE DEZE CONTENT AFKOMSTIG IS. U STEMT ERMEE IN DAT SMART GEEN INVLOED HEEFT OP CONTENT VAN DERDEN EN HIER OP GEEN ENKELE WIJZE VOOR VERANTWOORDELIJK IS. U STEMT ER VOORTS MEE IN DAT SMART NIET AANSPRAKELIJK IS, EN DAT U SMART, DIENS DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDEN, VERTEGENWOORDIGERS, REDACTEURS EN WERKNEMERS ONSCHADELIJK ZULT STELLEN EN VERDEDIGEN TEGEN CLAIMS, WAARONDER JURIDISCHE-ADVIESKOSTEN, BINNEN REDELIJKHEID, DIE DOOR DERDEN WORDEN GEMAAKT IN VERBAND MET, OF DIE VOORTVLOEIEN UIT, CONTENT DIE U INDIENT, PLAATST, VERZENDT OF TER BESCHIKKING STELT VIA DE SITE, UW GEBRUIK VAN DE SITE, SCHENDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN DOOR U, OF SCHENDING VAN RECHTEN VAN ANDEREN DOOR U.

DE INHOUD, GEGEVENS IN SERVICES (WAARONDER ZONDER BEPERKING DE GRADING-, GEGEVENSAGGREGATIE- EN RAPPORTAGEFUNCTIES VAN DE SERVICE) WORDEN IN DE HUIDIGE STAAT ZONDER GARANTIE AANGEBODEN. SMART GEEFT GEEN GARANTIES VOOR DE JUISTHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID, BRUIKBAARHEID OF KWALITEIT VAN DE CONTENT OF DATA OP DE SITE, OF DAT DEZE GEEN INBREUK MAAKT OP INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN, ONGEACHT VAN WIE DE CONTENT OF DE DATA AFKOMSTIG IS. SMART GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE SITE VEILIG IS EN GEEN FOUTEN, VIRUSSEN, ONDERBREKINGEN EN ANDERE BEPERKINGEN BEVAT. SMART GEEFT GEEN GARANTIE DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIGE CONTENT, DIENST, ZOEKOPDRACHT OF KOPPELING TOT EEN BEPAALD RESULTAAT RESULTAAT LEIDT. U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT HET GEBRUIK VAN DE CONTENT, EN HET VERTROUWEN EROP, VOLLEDIG OP UW EIGEN RISICO IS. SMART IS OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE CONTENT OF DATA DIE OP DEZE SITE WORDT GEPLAATST OF WAARNAAR OP DEZE SITE WORDT VERWEZEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, FOUTEN OF WEGLATINGEN IN CONTENT, DATA OF SERVICES, OF VOOR ENIGE VORM VAN VERLIES OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE CONTENT, DATA OF SERVICES. SMART KAN NIET GARANDEREN DAT DE BESTANDEN DIE U DOWNLOADT VAN DE SITE VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF DESTRUCTIEVE ELEMENTEN, EN EVENMIN KAN WORDEN GEGARANDEERD DAT DE WEBSITE FOUTVRIJ IS EN DAT DE WERKING NIET WORDT ONDERBROKEN. ER WORDT GEEN ENKELE VORM VAN GEÏMPLICEERDE, UITDRUKKELIJKE OF STATUTAIRE GARANTIE, WAARONDER GEÏMPLICEERDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GEGEVEN IN VERBAND MET DE INFORMATIE EN MATERIALEN OF DIENSTEN DIE VIA DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN, OF FUNCTIES VAN DE SITE. SMART WIJST VERDER ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR HANDELINGEN, NALATIGHEDEN VAN DERDEN OF SITEGEBRUIKERS IN VERBAND MET DE SITE EN DE DIENSTEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING WIJZE SMART EN DIENS VERTEGENWOORDIGERS ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE IN VERBAND MET VERLIES VAN KLANDIZIE, TELECOMMUNICATIESTORING, VERLIES, BESCHADIGING, BEVEILIGING OF DIEFSTAL VAN GEGEVENS, VERLIES VAN WINST OF INVESTERING, ACCOUNTINGPOSITIES EN SOORTGELIJKE ZAKEN, ONGEACHT OF DIT HET GEVOLG IS VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, OOK ALS SMART OF DIENS VERTEGENWOORDIGERS OP DE HOOGTE WERDEN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE WERDEN GESTELD VAN DERGELIJKE SCHADE EN OOK ALS EEN HIERIN BESCHREVEN OPLOSSING NIET TOT HET GEWENSTE EFFECT LEIDDE. DE BEPERKINGEN VAN SCHADE ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN SMART EN U. SMART ZOU DE SITE NIET KUNNEN AANBIEDEN ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN.

Terug naar boven

Algemene voorwaarden

De voorwaarden zijn een volledige uiteenzetting van de overeenkomst tussen u en SMART en beschrijft de volledige aansprakelijkheid van SMART en uw exclusieve verhaalmogelijkheid in verband met uw toegang tot en gebruik van de Site. De vertegenwoordigers en medewerkers van SMART zijn niet bevoegd tot het aanbrengen van wijzigingen aan de voorwaarden of het doen van verdere toezeggingen of garanties die bindend zijn voor SMART. Elke afstand die SMART doet van de voorwaarden, dient schriftelijk te worden bevestigd en te worden getekend door een bevoegd vertegenwoordiger van SMART, en dient uitdrukkelijk te verwijzen naar de betreffende bepaling van de voorwaarden. Als een bepaling van de voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is onder de van toepassing zijnde wetgeving, dan wordt de betreffende bepaling uitgelegd op een wijze die consistent is met de van toepassing zijnde wetgeving en de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert, en als dat niet mogelijk is, wordt de bepaling uitgesloten en blijven de andere bepalingen onverkort van kracht. Op deze voorwaarden is de wetgeving van Alberta en de van toepassing zijnde federale wetgeving van Canada van kracht van kracht, zoals deze wordt toegepast op overeenkomst die worden gesloten en geheel uitgevoerd binnen Alberta, zonder inachtneming van wetskeuze of conflicterende wetsprincipes waarvoor toepassing van wetten van een andere jurisdictie nodig zou zijn. U stemt er tevens mee in dat een dergelijk geschil kan worden opgelost met persoonlijke jurisdictie van, en de keuze van zittingsplaats zal zijn, de provinciale en federale rechtbanken van de provincie Alberta, de stad Calgary, en deze rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie. De koppen dienen slechts als leidraad en dienen niet in overweging te worden genomen bij het interpreteren van deze voorwaarden. De voorwaarden impliceren geen beperking die SMART kan hebben krachtens wetgeving inzake handelsgeheimen, auteursrechten, patenten en anderszins. SMART behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie vrij te geven indien SMART dit nodig acht om te voldoen aan wetten, regels, juridische processen of verzoeken van de overheid, of om informatie of materiaal te bewerken, te weigeren te plaatsen of te geheel of gedeeltelijk te verwijderen, geheel naar het inzicht van SMART.

SMART, Smart Board en aan SMART verwante merken zijn handelsmerken van SMART Technologies ULC of haar gelieerde vennootschappen, en kunnen zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Andere merken, logo's en namen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

© 2009-2011, SMART Technologies.