SMART – Juridiskt meddelande och villkor för användning för den här webbplatsenFöljande villkor styr din användning av webbplatsen och de tjänster som finns på platsen. Läs igenom dessa villkor noga eftersom din åtkomst till webbplatsen eller någon form av användning av webbplatsen eller tjänsterna innebär att du godkänner dessa villkor och samtycker till att bindas av dem. Om du inte godkänner dessa villkor måste du avbryta åtkomsten eller användningen av webbplatsen och tjänsterna.

Senast uppdaterad: 10.01.12

Dessa villkor för användning ("villkor") gäller för din användning av webbplatsen och onlineerbjudanden från SMART Technologies ULC ("SMART", "vi", "vår") och andra webbplatser som visar en direkt länk till dessa villkor (kallas gemensamt för "webbplatsen"), och alla webbtjänster som kan användas via webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till onlineforum, utbildning, supporttjänster, innehåll som kan hämtas, och försöks- eller betaversioner eller andra hämtningsbara versioner av programvara (tjänsterna). I de här villkoren kan du kallas för "du/dig" eller "din". Alla användare (inklusive dig) kan kallas för "användare" i dessa villkor. Om du inte är myndig måste du ha din förälders eller förmyndares tillåtelse att använda den här webbplatsen och tjänsterna, och din förälder eller förmyndare måste samtycka till dessa villkor å dina vägnar. Personer under 13 års ålder får inte skapa ett konto eller lämna personlig information till oss. Se de speciella villkor som gäller för omyndiga personer under Skapa ett konto.

Det kan hända att ytterligare eller andra villkor och bestämmelser gäller för vissa funktioner eller tjänster som är tillgängliga via webbplatsen. De anslås i så fall i anslutning till funktionen eller tjänsten i fråga.

För att det ska bli lättare att hitta i dokumentet anges de olika villkorskategorierna här nedan. Du bör dock läsa hela dokumentet med villkoren eftersom alla bestämmelserna gäller för din användning av webbplatsen:


Ändringar i villkoren eller webbplatsen

SMART kan, efter eget gottfinnande, när som helst ändra villkoren, och ändringarna gäller fr.o.m. den tidpunkt de ändrade villkoren anslås på webbplatsen, med eller utan ytterligare meddelande till dig. Du ansvarar för att regelbundet granska informationen som har lagts in på denna webbplats för att bli underrättad om sådana ändringar i rimlig tid, och att sluta använda webbplatsen och tjänsterna om du inte samtycker till de ändrade villkoren, och avisera SMART om att vi ska ta bort dig från eventuella distributionslistor eller andra kommunikationslistor som du får i och med att du registrerade dig på webbplatsen. OM DU FORTSÄTTER ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ELLER MATERIAL ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLES ELLER ÄR TILLGÄNGLIGA GENOM WEBBPLATSEN, NÄR SÅDANA ÄNDRINGAR HAR ANSLAGITS (ELLER I FÖREKOMMANDE FALL YTTERLIGARE MEDDELANDE) INNEBÄR DETTA ATT DU GODKÄNNER OCH SAMTYCKER TILL ATT BINDAS AV DE ÄNDRADE VILLKOREN.

SMART kan när som helst och då och då ändra eller upphöra med webbplatsen (eller någon del därav), temporärt eller permanent. SMART ska inte vara ansvarsskyldigt gentemot någon användare eller annan tredje part för sådana ändringar, uppsägning eller upphörande.

SMART kan då och då lägga till tjänster, funktioner eller webbegenskaper på webbplatsen, och om inget annat anges lyder alla sådana tjänster, funktioner och webbplatser under dessa villkor och styrs av dessa.

Tillbaka till början

Användning av innehåll som tillhandahålles av användare

I dessa villkor innebär uttrycket inskickat material innehåll som skickas in av våra användare, och inkluderar, men begränsas inte till, alla filer som användare bidrar med (inklusive en fil som har skapats i programformatet SMART Notebook eller SMART Table, pdf-format, PowerPoint® och Microsoft® Word), text, bilder, innehåll, video, kommunikationer, åsikter, länkar, programvara, data och annat innehåll som någon användare tillhandahåller på webbplatsen. Användare kan bidraga med inskickat material på olika sätt, inklusive, men ej begränsat till, innehållssidor som överförs eller andra sätt att dela innehållet i filer, anslagstavlor, chatter (diskussionsforum), bloggar, evenemangskalendrar, ljud och/eller podsändningar, videobloggar, personliga webbsidor, wiki-sidor och/eller andra sätt att skicka meddelanden eller kommunicera som har utformats av SMART för att användare ska kunna kommunicera eller dela material med andra.

Du vidkänner att ansvaret för allt inskickat material som är tillgängligt genom webbplatsen, oavsett om det har skickats in offentligt eller förts över privat, ligger helt och hållet hos den person som det Inskickade materialet kom ifrån, och DU ANVÄNDER SÅDANT INSKICKAT MATERIAL OCH ALLT MATERIAL DÄRI PÅ EGEN RISK. SMART kontrollerar inte det inskickade material som tillhandahålles av webbplatsens användare, och kan därför inte garantera det inskickade materialets riktighet, kvalitet, integritet eller äganderätt. Du vidkänner att du kan utsättas för inskickat material som kan anses vara stötande eller oanständigt, eller där de underliggande rättigheterna inte har anskaffats på rätt sätt. Du vidkänner att SMART inte påtar sig något ansvar för innehåll som skickats in av tredje parter och som är tillgängligt via webbplatsen eller som blev tillgängligt på webbplatsen via tjänsterna. Du är ensam ansvarig för din användning av det inskickade materialet och eventuella konflikter som du kan ha med andra användare, men SMART kan föreslå ett sätt för användare att avisera om en tvisteller ett klagomål). Se avsnittet Tvist nedan för ytterligare information.

Användare kan inkludera dynamiska länkar till innehåll som levereras och underhålls av tredje parter i det inskickade materialet, så länge innehållet på dessa webbplatser, om det läggs in på webbplatsen, inte bryter mot villkoren. SMART har ingen som helst kontroll över sådana andra webbplatser och webbaserade resurser. SMART rekommenderar inte eller garanterar riktigheten i något inskickat material eller annat innehåll på webbplatsen. Du samtycker till att SMART inte är ansvarigt för riktigheten eller tillgängligheten hos något innehåll, någon reklam, några kampanjer, produkter eller annat material från tredje part som är tillgängligt via webbplatsen och inte kommer att vara ansvarsskyldigt för eventuella skador som uppkommer som ett resultat av det inskickade materialet eller användningen av sådant innehåll.

Om du klickar på länkar som ingår i det inskickade materialet gör du det på egen risk. SMART förbehåller sig rätten att granska allt inskickat material och efter eget gottfinnande ta bort eller vägra att ta bort eller lägga in inskickat material eller länkar i det inskickade materialet.

Tillbaka till början

Erbjudanden och webbplatser från tredje part

Webbplatsen kan innehålla hänvisningslänkar till tredje parters webbplatser eller tredje parters reklam. Vissa av dessa länkar inkluderas bara för att de kan vara användbara för användaren. Även om en länk eller hänvisning till en tredje parts tjänst, produkt eller erbjudande inkluderas, innebär detta inte nödvändigtvis att SMART har något samröre med, sponsrar, rekommenderar, godkänner, undersöker, verifierar eller övervakar information som finns på någon tredje parts webbplats.

Om du bestämmer dig för att använda tjänster från tredje parter, är du ansvarig att granska och sätta dig in i de villkor och bestämmelser som styr tjänster från tredje part (inklusive deras sekretesspolicy). Du samtycker till att den tredje parten, och inte SMART, ansvarar för hur den tredje partens tjänster fungerar, den information som ingår på en sådan tredjeparts webbplats och för din användning eller oförmåga att använda en sådan tredjeparts webbplats.

Tillbaka till början

Innehåll som tillhandahålles av SMART

Rimliga åtgärder har vidtagits för att se till att informationen på denna webbplats är så riktig och aktuell som möjligt för att kunna använda den på avsett sätt, men informationen på denna webbplats innebär inget åtagande från SMARTs sida. SMART LÄMNAR INGA SOM HELST UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AVSEENDE ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS ELLER INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS. Den publicerade informationen kan innehålla referenser till produkter, program eller tjänster som inte tillkännages eller är tillgängliga i alla länder. Sådana referenser innebär inte att SMART tänker göra sådana produkter, program eller tjänster tillgängliga i ett visst land. Informationen som finns på denna webbplats tillhandahålles endast för att den möjligtvis kan vara användbar för användaren.

Bilder (såsom exempelvis SMART produktbilder) och allt annat innehåll som finns på webbplatsen, som inte särskilt erbjuds för hämtning av användarna (såsom exempelvis via webbplatsen SMART Exchange) tillhör SMART eller dess licenstagare och du samtycker till att inte kopiera, publicera, distribuera, visa eller använda sådant material på något annat sätt än att visa det på webbplatsen, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från SMART.

Tillbaka till början

Avsedd användning

Allt material, all information, allt inskickat material och alla tjänster som finns på eller är tillgängligt genom denna webbplats, får, om inte annat särskilt anges i dessa villkor eller ytterligare eller andra villkor som tillhör en viss tjänst, bara hämtas, visas och skrivas ut för personligt bruk eller internt bruk (såsom inom ett klassrum eller en undervisningsomgivning) inom den organisation du arbetar för (inklusive utbildningsanstalter), och endast under förutsättning att inga varumärkes-, upphovsrätts- eller andra äganderättsmeddelanden som finns i eller på sådant material tas bort, ändras eller döljs.  Material, information, inskickat material och tjänster (inklusive programvaror) som finns på eller är tillgängliga genom webbplatsen får inte på något annat sätt kopieras, reproduceras eller omdistribueras helt eller delvis, utan antingen tidigare skriftligt medgivande och/eller ditt godkännande av tillhörande licensavtal för slutanvändare, enligt vad som är tillämpligt.  Alla rättigheter som inte uttryckligen ges i dessa villkor förbehålles och användaren måste be oss om tillstånd innan material, information, inskickat material och tjänster som finns på webbplatsen används på något annat sätt (gäller i synnerhet reproduktion eller användning för kommersiellt bruk).

Om inget annat anges i dessa villkor inkluderar ditt tillstånd att använda webbplatsen inte: all återförsäljning eller kommersiell användning av webbplatsen eller dess innehåll (inklusive inskickat material) oavsett om det tillhandahålles av SMART eller någon av dess användare eller om innehållet kommer från tredje part, eller någon härledd användning av webbplatsen eller dess innehåll; eller skapandet av ett konkurrerande erbjudande. Du samtycker till att inte hämta stora mängder inskickat material från webbplatserna, oavsett om avsikten är att använda innehållet för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål eller ej. Du förvärvar inte någon äganderätt genom att hämta något sådant innehåll från webbplatsen. Om inte en uttrycklig licens beviljas dig någon annanstans i villkoren eller i relaterade funktioner eller tjänster, samtycker du till att inte på något sätt lagra, distribuera, överföra, visa, reproducera, modifiera, skapa härledda arbeten ur, överlåta, sälja eller på annat sätt exploatera något innehåll, inskickat material, programvara, produkter eller tjänster på denna webbplats för kommersiella syften. Genom att du använder webbplatsen, garanterar du SMART att du inte kommer att använda webbplatsen, eller någon del av innehållet (inklusive inskickat material) som du har fått från webbplatsen, för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor (se Förbjudna och olagliga aktiviteter nedan). Om du bryter mot något av dessa villkor sägs ditt tillstånd att använda webbplatsen automatiskt upp, utan att detta begränsar någon annan gottgörelse som SMART kan ha rätt till.

Tillbaka till början

Inskickning av innehåll som skapats av användare

Du behåller all äganderätt du har i det till webbplatsen inskickade materialet. I och med att skickar in eller placerar inskickat material på webbplatsen (oavsett format), ger du SMART, deras respektive dotterbolag, efterträdare, nya innehavare, licenstagare, återförsäljare, underlicenstagare och andra sådana parter som SMART då och då kan utnämna (vilket kan inkludera någon eller alla användare av webbplatsen) en royaltyfri, oupphörlig, icke-exklusiv, överförbar licens, som inte kan sägas upp och som gäller i hela världen och kan underlicensieras, att efter SMARTs gottfinnande, använda, reproducera, kopiera, ändra, förena, distribuera, överföra, skicka ut, anslå, visa offentligt, kommersialisera, redigera, skapa härledda arbeten ur, översätta eller omformatera ditt Inskickade material (helt eller delvis) på något sätt som känns till idag eller som upptäcks i framtiden och/eller att arbeta in det i andra arbeten i format, media eller teknik som känns till idag eller utvecklas senare; att publicera ditt namn i anslutning till ditt Inskickade material, och frånsäger dig dina moraliska rättigheter avseende allt inskickat material; och rätten att underlicensiera sådana rättigheter till en annan användare eller leverantör till webbplatsen. Du avsäger dig även alla eventuella moraliska rättigheter du kan ha till det inskickade materialet, till SMARTs, dess licenstagares och underlicenstagares fördel. Även om du kan ta bort av dig inskickat material på vissa delar av webbplatsen, vidkänner du att denna licens inte kan sägas upp av dig och att du inte kan dra tillbaka din avståendeförklaring när det inskickade materialet har skickats in till webbplatsen. Om t.ex. andra användare har hämtat ditt inskickade material för att skapa en lektion, har de fortsättningsvis rätten att använda sådant inskickat material som hämtades i enlighet med dessa villkor, även efter att du har tagit bort ditt inskickade material från webbplatsen. För ytterligare villkor och rättigheter som gäller SEN-medlemmar, se avsnittet nedan med titeln: SMART Ecosystem Network.

Genom att du skickar in idéer, feedback, kommentarer, vittnesmål, åsikter, förslag eller annat material till webbplatsen, samtycker du till att SMART kommer att behandla sådant inskickat material som icke-konfidentiellt, att SMART kan använda sådant inskickat material utan att ge dig eller någon annan person eller juridisk person någon kompensation, och att SMART redan kan ha utvecklat, eller kan hålla på att utveckla, och förhindras inte på något sätt att utveckla och marknadsföra produkter, tjänster, funktioner eller planer som liknar eller konkurrerar med något som beskrivs i sådant inskickat material från dig.

Genom att du lägger upp inskickat material på webbplatsen garanterar och utfäster du att du äger eller på något annat sätt har kontroll över alla rättigheterna till ditt inskickade material, i enlighet med dessa villkor, inklusive, och utan begränsning, alla rättigheter som krävs för att du ska kunna tillhandahålla, överföra eller skicka in det inskickade materialet.

Du får inte bidraga med eller redigera något inskickat material om du inte:

 • har laglig rätt att skicka in det inskickade materialet, vilket utan begränsning inkluderar att du är författaren eller licenstagaren för eventuellt upphovsrättsskyddat innehåll som du skickar in, och att du har laglig rätt att skicka in det enligt en licens eller ett arrangemang med din arbetsgivare eller tredje parter, för användning i enlighet med det sätt som det inskickade materialet kommer att användas i enlighet med det tillstånd som ges i dessa villkor;
 • garanterar och utfäster att, ifall det inskickade materialet består av fotografier, bilder eller illustrationer eller helt eller delvis är grafiskt på annat sätt ("bilder"), varje person som är avbildad i sådana bilder (och om personen är minderårig, den minderåriges förälder eller förmyndare) har gett sitt samtycke till att bilderna används i enlighet med dessa villkor, inklusive, för att ge ett exempel, men inte begränsat till, distribution, offentlig visning och reproduktion av sådana bilder; och
 • tror att det är riktigt, ej kränkande och lagligt och inte inkräktar på tredje parts immateriella äganderättigheter (inklusive, men inte begränsat till, lagar avseende ärekränkning).

Du vidkänner att SMART kan vägra att anslå och helt eller delvis kan ta bort all information eller material som vi efter vårt eget gottfinnande anser vara kränkande, oanständigt eller olämpligt på annat sätt, oavsett om sådant material eller dess spridning är olaglig.

Tillbaka till början

Inskickat material – sekretesskydd

SMART strävar efter att hemlighålla din information (se vår Sekretesspolicy), men du bör alltid vara försiktig när du uppger information som kan knytas till dig eller dina barn i allt inskickat material. Allt inskickat material som du lägger upp på webbplatsen kan kommas åt och användas av andra. SMART kontrollerar inte och rekommenderar inte innehåll, meddelanden eller information som finns i något inskickat material på webbplatsen. SMART frånsäger sig i synnerhet all ansvarsskyldighet avseende det inskickade materialet och alla åtgärder som ditt deltagande på webbplatsen resulterar i.

SMART förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, ta bort allt inskickat material på webbplatsen som innehåller telefonnummer, gatuadresser eller kan knytas till någon person, eftersom vi inte kan verifiera sådan information eller bekräfta att den person som informationen tillhör verkligen vill att denna information ska anslås. SMART kan, underställt en begäran från den berörda personen att ta bort informationen, lämna information om en identifierbar person på webbplatsen om SMART anser att sådan information utgör affärskontaktinformation som är avsedd för åtkomst på sådant sätt.

Tillbaka till början

Tredje parts rättigheter

Du får inte lägga upp inskickat material, inklusive formulär, programvara, arbeten som härletts ur programvara eller egendom, fotografier eller bilder, som på något sätt inkräktar på någon persons eller juridisk persons upphovsrättigheter, varumärke eller immateriella rättigheter, eller som innehåller någon konfidentiell eller äganderättsinformation för någon person eller juridisk person, eller bryter mot personens eller den juridiska personens lagliga rättigheter på något annat sätt. Du får infoga hyperlänkar i ditt inskickade material så att användare kan komma åt upphovsrättsskyddat material i informationssyfte – men förutom rimligt långa citat, får du inte anslå sådant material på själva webbplatsen. Du får inte använda webbplatsen för att distribuera otillåtna kopior av upphovsrättsskyddat material, inklusive fotografier, grafik, text, inspelningar, design, datorprogram eller arbeten som härletts ur sådana program.

Du samtycker till att inte skicka in något material som innehåller information om andra människor som kan knytas till en person, exempelvis deras telefonnummer, gatuadress eller e-postadress, eller information om andra människor som skulle kunna göra intrång i deras privatliv eller innebära att de trakasseras.

DU SAMTYCKER TILL ATT EN PART SOM BLIR KRÄNKT AV ATT DU ÖVERFÖR NÅGOT INNEHÅLL, SOM BL.A. KAN VARA ETT BROTT MOT UPPHOVSRÄTTEN ELLER ÄREKRÄNKANDE, KAN VIDTAGA RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER, SOM KAN LEDA TILL ATT DIN PERSONLIGA INFORMATION AVSLÖJAS OCH ATT DU MÅSTE BETALA EN KOMPENSATION TILL DEN KRÄNKTA PARTEN.

Tillbaka till början

Rapportera angelägenheter eller tvister

Om du tror att en tredje part bryter mot dessa villkor (t.ex. inlägg av anstötande material), kan du rapportera missbruket till info@smarttech.com. SMART har ingen skyldighet att övervaka material som skickas in till webbplatsen. SMART har dock rätt att övervaka inskickat material och att avslöja tredjepartsinformation i enlighet med SMARTs Sekretesspolicy, som ingår som en del i villkoren för användning på SMARTs webbplatser.

Du har rätt att när som helst begära att SMART tar bort det material du har skickat in, och när vi har bekräftat att det inskickade materialet är ditt, kommer SMART att försöka ta bort det inskickade materialet, men den licens du har gett till SMARTs licenstagare och underlicenstagare kommer att fortsätta att gälla för all framtid, inklusive att SMART och dess licenstagare fortfarande innehar licensen till eventuella arbeten som härletts ur ditt inskickade material. Om du tror att någon annan användare kränker dina upphovsrättigheter, kan du skicka ett meddelande om detta till SMART på info@smarttech.com och a) inkludera din kontaktinformation (namn, telefon, e-post, adress); b) identifiera vilket inskickat material det rör sig om och c) inkludera detaljerad information om vad detta meddelande om kränkning baseras på. SMART utvärderar informationen och om det enligt vår åsikt krävs en åtgärd kommer vi att ta bort det inskickade materialet i fråga. Utöver borttagningen har SMART inga ytterligare skyldigheter eller ansvarsskyldighet avseende tvister som uppstår p.g.a. kränkning av upphovsrätten till det inskickade materialet. Alla sådana tvister som gäller inskickat material från tredje part (t.ex. en tvist angående vem som är rättmätig upphovsman), länkar, webbplatser eller försäljningserbjudanden ska skickas till den tredje parten och du kan skicka en kopia av meddelandet till SMART på info@smarttech.com.

Tillbaka till början

SMART Exchange webbplats

Visst innehåll, vissa tillämpningar eller viss programvara på webbplatsen SMART Exchange kan göras tillgängliga mot avgift och villkoren för sådan åtkomst och användning anges separat på webbplatsen. Innehåll som tillhandahålls av SMART eller inskickat material som genererats av användare som tillhandahålls utan avgift på webbplatsen SMART Exchange ("Exchange-innehåll") får användas under nedanstående förhållanden:

Alla andra bestämmelser i dessa villkor gäller, om de inte står i konflikt med villkoren i det här avsnittet, i vilket fall villkoren i det här avsnittet ska gälla. Så långt våra licensgivare tillåter det, ger SMART dig en icke-exklusiv, begränsad, royaltyfri licens till Exchange-innehållet, som gäller i hela världen och inte kan underlicensieras eller överlåtas, under förutsättning att följande bestämmelser följs och att du håller dig till avtalsvillkoret som innebär att du inte kommer att använda något av Exchange-innehållet på annat sätt än vad som omfattas av den här licensen:

 • Licensen är begränsad till icke-kommersiella syften i enlighet med beskrivningen i avsnittet Avsedd användning ovan, och du samtycker, utan att inskränka denna begränsning, till att du inte kommer att hämta stora mängder Exchange-innehåll för kommersiell eller icke-kommersiell omdistribution eller för att skapa ett konkurrerande erbjudande.
 • Du får komma åt, kopiera, distribuera, publicera och på annat sätt använda oförändrat Exchange-innehåll under förutsättning att du behåller en hänvisning till den ursprungliga författaren och/eller SMART-logotypen eller -varumärket ifall detta ingick i Exchange-innehållet.
 • Du får redigera Exchange-innehåll som kan ändras, och distribuera, publicera och använda sådant ändrat innehåll på annat sätt, under förutsättning att du behåller och på ett tydligt sätt erkänner den ursprungliga författaren och hänvisar till denne i innehållet (görs normalt på dokumentets titelsida eller den första sidan).
 • Du får inte ändra eller ta bort några meddelanden om äganderätt, tillskrivningar och upphovsrätt och annan inbäddad information som finns inkluderad i Exchange-innehållet.
 • Du har endast tillåtelse att använda Exchange-innehåll som förekommer i ett .galleryitem- eller ett .gallerycollection-filformat tillsammans med SMART-produkter (såsom SMART Table-programvara, programvaran till SMART Table verktygsuppsättning, SMART Notebook-programvara och SMART Notebook Express-programvara eller webbtillämpning). Användning för annat syfte är inte tillåten. Du får inte använda Exchange-innehåll i tredje parts programvara eller inkludera det i någon produkt som är till salu eller mot avgift. Om Exchange-innehållet inkorporeras i en .notebook-fil och .notebook-filen exporteras till ett annat filformat, får det andra filformatet användas på tredje parts programvara, under förutsättning att det inte inkluderas i en produkt som är till salu eller mot avgift.

Den licens som ges häri kan när som helst och utan meddelande sägas upp av SMART om vi enligt vårt rimliga omdöme anser att du använder innehåll som har publicerats på denna webbplats för kommersiellt ändamål (t.ex., utan begränsning, genom att du publicerar delar av innehållet på denna webbplats i böcker eller på webbplatser som du bara gör tillgängliga mot avgift, eller genom att djuplänka delar av denna webbplats från en kommersiell webbplats), eller om du underlåter att följa några andra villkor eller bestämmelser i dessa villkor. När denna licens sägs upp måste du upphöra med all kommersiell användning eller annan användning av innehåll som har publicerats på webbplatsen (förutom innehåll som du själv bidrog med, utan redigeringar som andra har bidragit med). Om du oroar dig för en sådan uppsägning bör du kontakta oss (på info@smarttech.com) om du funderar på att använda webbplatsen kommersiellt, för att be att få vårt skriftliga förhandsmedgivande, vilket vi efter eget gottfinnande kan bestämma oss för att bevilja eller ej.

I GENGÄLD FÖR ATT DU FÅR ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS, SAMTYCKER DU TILL ATT SKYDDA OCH HÅLLA SMART, DESS DOTTERBOLAG, OCH DERAS RESPEKTIVE CHEFER, STYRELSELEDAMOTER, MEDLEMMAR, AGENTER OCH ANSTÄLLDA SKADELÖSA FRÅN ALL FÖRLUST, SKADESTÅNDSSKYLDIGHET OCH ALLA FORMER AV ANSPRÅK, INKLUSIVE RIMLIGA ADVOKATARVODEN SOM BASERAS PÅ EN JURIST OCH HANS KUND, SOM GÖRS AV EN TREDJE PART P.G.A. (ELLER SOM UPPKOMMER UR) DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV SMARTS WEBBPLATS, ELLER INSKICKAT MATERIAL SOM SKAPAS ELLER INFÖRSKAFFAS GENOM DENNA WEBBPLATS.

Ytterligare eller andra villkor kan gälla för de delar av webbplatsen SMART Exchange som kräver ett abonnemang. Dessa villkor är tillgängliga när du registrerar dig för sådana tjänster.

Tillbaka till början

SMART galleri

Utöver villkoren, inklusive speciellt de villkor som gäller Avsedd användning och webbplatsen SMART Exchange, vidkänner du att bilder som tillhandahålls av SMART, bilder, multimedia, SMART Notebook-filer eller -sidor, bakgrunder eller teman som utgör hela eller delar av SMART galleri (var och en kallad en "artikel") är underställda följande ytterligare bestämmelser:

 • Du får komma åt, kopiera, distribuera, publicera och på annat sätt använda oförändrade artiklar under förutsättning att du behåller en hänvisning till den ursprungliga författaren och/eller SMART-logotypen eller -varumärket i den utsträckning desamma ingick i artikeln, och vidare underställt resten av dessa bestämmelser.
 • Du har inte tillåtelse att ändra, adaptera, bakåtutveckla eller på annat sätt ändra artiklar som är bilder eller koden till SMARTs verktyg för lektionsaktiviteter (inklusive Flash). Artiklar som är SMART Notebook-filer, bakgrunder, sidor, teman, interaktiva filer eller multimedier får ändras, underställt de övriga villkoren i detta avtal, inklusive att du behåller och på tydligt sätt reproducerar källinformationen och/eller erkänner den ursprungliga författaren som anges i artikeln.
 • Du har endast tillåtelse att använda artikel som förekommer i ett .galleryitem- eller ett .gallerycollection-filformat tillsammans med SMART-produkter (såsom SMART Table-programvara, programvaran till SMART Table verktygsuppsättning, SMART Notebook-programvara och SMART Notebook Express-programvara eller webbtillämpning). Användning för annat syfte är inte tillåten. Du får inte använda artikeln i tredje parts programvara eller inkludera det i någon produkt som är till salu eller mot avgift. Du får inte importera direkt till någon tredje parts programvara någon .galleryitem- eller .gallerycollection-artikel. Denna begränsning får inte kringgås genom att helt enkelt konvertera .galleryitem- eller .gallerycollection-artiklar till ett .notebook-filformat.
 • Artiklar kan inkorporeras i en .notebook-fil (dvs. del av en lektion eller mer än bara galleryitem- eller .gallerycollection-artikeln); notebook-filen får exporteras till ett annat filformat, och det andra filformatet får användas på tredje parts programvara, under förutsättning att det inte inkluderas i en produkt som är till salu eller mot avgift.
 • Du har inte tillåtelse att använda artiklarna i sin helhet eller delvis för försäljning eller något kommersiellt syfte, vare sig inkorporerade i en annan produkt eller erbjudande eller ej, och vare sig den ursprungliga artikeln är en SMART-galleriartikel eller härledd därav;
 • Du har inte tillåtelse att hämta artiklarna i stora mängder, oavsett om avsikten är att använda sådant innehåll för kommersiella syften eller ej; och inte är avsedda att (vare sig i ursprungligt eller ändrat format) erbjudanden, distribution, överföring eller visning, på eller i en webbplats, produkt, erbjudande eller tjänst, inklusive konkurrerande mot SMARTs erbjudanden eller annat;
 • Om du använder och anslår igen på webbplatsen (eller på annan plats) måste artiklarna vara inkorporerade i en lektion eller annan modifiering eller förbättring av den ursprungliga artikeln; en artikel får inte anslås igen som ett nytt bidrag om artikeln är i sitt ursprungliga format utan viss väsentlig modifiering av den;
 • Vissa artiklar (såsom 3D eller blandade realitetsbilder) går eventuellt inte att visa helt eller korrekt utan användning av programvaran SMART Mixed Reality som eventuellt endast är tillgänglig under en separat licens och tillhörande licensavgift.

Tillbaka till början

SMART Ecosystem Network

Vissa användare (vilka, endast med avseende på detta avsnitt, inkluderar en organisation och/eller någon eller alla dess anställda, enskilda leverantörer eller annan personal, enligt registrering) får ansöka om och kan beviljas åtkomst till SMART Ecosystem Network (SEN), och kallas häri för SEN-medlemmar. Åtkomst till SEN kan göra det möjligt för SEN-medlemmar att ansöka om medlemsackreditering och andra programerbjudanden. Alla sådana program och erbjudanden är underställda ytterligare villkor och bestämmelser som styrs av respektive ackreditering eller andra program.

Fortsatt åtkomst till SEN-nätverket är beroende av att medlemskap i SEN och tillhörande ackrediteringar hålls i god ställning (inklusive, utan begränsning, betalning av eventuella medlemsavgifter) och uppfyllande av dessa användarvillkor. SMART förbehåller sig rätten att upphöra med ett program, ett erbjudande, en SEN-Member-ackreditering och/eller ett SEN-medlemskap enligt SMARTs eget gottfinnande, inklusive, utan begränsning, under någon av nedanstående omständigheter:

- SMART anser att ett program eller en ackreditering inte uppfyller ett kommersiellt behov eller på annat sätt ej längre är har något stöd, eller

- SEN-medlemmar (inklusive, utan begränsning, någon av deras anställda, enskilda leverantörer eller annan personal):

 • inte iakttar villkoren i något och alla tillämpliga ackrediteringsprogram,
 • inte returnerar lånad utrustning i enlighet med lånevillkoren (inklusive på överenskommet datum och i god funktion),
 • fastställs inte vara en bona fide eller kvalificerad Ecosystem-deltagare,
 • inte i tid betalar tillhörande eventuella program- eller ackrediteringsavgifter,
 • gör nedsättande, ärekränkande eller andra olämpliga yttranden om SMART eller andra SEN-medlemmar, eller
 • i övrigt underlåter att iaktta några tillämpliga villkor i detta avtal om användarvillkor.

Den katalog över leverantörer som finns tillgänglig genom SEN tillhandahålls endast som referens för att ge SEN-medlemmar information om organisationer som har uppnått vissa ackrediteringsnivåer eller andra benämningar. SMART stödjer inte, och garanterar eller rekommenderar inte heller några tredje parts leverantörer, inklusive de som finns medtagna i leverantörskatalogen. Eventuell feedback om dessa leverantörer från andra SEN-medlemmar utgör endast sådana SEN-medlemmars åsikt, och återspeglar inte nödvändigtvis SMART åsikt.

All prisinformation som tillhandahålls genom SEN kan ändras utan meddelande.

Oavsett villkoren ovan i avsnittet med titeln Inskickning av innehåll som genererats av användare, ska SMART inte, underställt avtalet mellan SEN-medlemmen (eller annan tillämplig part) och SMART på annat sätt, göra något av följande med inskickat material från SEN-medlem uttryckligen till webbplatsens SEN-del:

 • Återförsälja, distribuera eller på annat sätt försöka att kommersialisera eller göra tillgängligt (underställt avtalet med SEN-medlemmen) digitala arbeten som är inskickade av SEN-medlemmar i avsikt att erhålla ackreditering på sådana arbeten.
 • SMART vidkänner vidare att vissa varumärken, servicemärken, logotyper eller andra skyddade märken som överförs av SEN-medlemmar till SEN-forumet eller tillhandahålls som del av ackrediteringsansökningen endast får användas av SMART för det specificerade syfte för vilket de tillhandahölls, vilket inkluderar främjande av SEN-medlemmens förhållande till SEN.

All programvara som görs tillgänglig genom SEN (eller via en länk genom SEN) ska vara underställd villkoren i avsnittet Provversioner och annan hämtningsbar programvara nedan, men ska också vara underställd följande villkor och begränsningar:

 • SEN-medlemmen, om den utgörs av en organisation, måste säkerställa att dess anställda, leverantörer och annan personal endast beviljas åtkomst till sådan programvara under sekretessavtal (för programvara som inte är generellt tillgänglig för allmänheten) och de känner till och uppfyller licensvillkoren och dessa villkor.
 • SEN-medlemmen får endast använda programvaran för interna utvecklingsändamål, inklusive testning.
 • SEN-medlemmen får inte sälja, återförsälja, distribuera, licensiera eller underlicensiera programvaran på något sätt.
 • SEN -medlemmen får använda och visa programvara av kommersiell typ i demonstrations- och marknadsföringssyfte vid kongresser och försäljningsdemonstrationer, under förutsättning att denna rättighet begränsas endast till SEN-medlemmens egna anställda, enskilda leverantörer och annan personal (och inte till SEN-medlemmens distributionskanal).

All dokumentation som görs tillgänglig för SEN-medlemmen genom SEN får endast användas av SEN-medlemmen för dennes exklusiva bruk (inklusive bruk av någon eller alla dennes anställda, enskilda leverantörer och annan personal), och inte för distribution, vidare distribution, modifiering eller försök att modifiera densamma för en tredje part.

Vid upphävande av medlemskap i SEN av någon anledning måste SEN-medlemmen förstöra all programvara och tillhörande licensnycklar, all dokumentation eller andra rättigheter som erhållits till programvaran genom medlemskap i SEN, omedelbart returnera lånad utrustning som erhållits under något SEN-program, och sluta använda alla logotyper eller andra rättigheter som erhållits under ett SEN-program.

Tillbaka till början

SMART Exemplary Educator onlineforum

Vissa användare kan bli inbjudna att delta i och beviljas åtkomst till SMART Exemplary Educator (SEE) onlineforum, och kallas häri SEE-medlemmar. Åtkomst till SEE onlineforum kan göra det möjligt för SEE-medlemmar att få åtkomst till ytterligare resurser, bloggar, forum, evenemangskalender och andra tjänster. Vissa program och erbjudanden som beskrivs hos SEE onlineforum kan vara underställda ytterligare villkor och bestämmelser för sådana program och erbjudanden. Utöver dessa villkor (vilka gäller SEE onlineforum), vidkänner SEE-medlemmar och samtycker till att deltagande i SEE onlineforum är beroende av nedanstående villkor:

 • SEE-medlemmen får inte främja enskilda konsult- eller utbildningstjänster (vare sig som SMART-certifierad lärare eller ej) mot avgift.
 • SEE-medlemmar är införstådda med att syftet med SEE onlineforum är att underlätta delgivning av information, och ska därför begränsa det de bidrar med till forumet till information som kan göras allmänt tillgänglig.
 • SEE-medlemmar måste vidhålla alla utfästelser om sekretess som gjorts till SMART (eller andra tredje parter) med hänsyn till all information som medlemmen har tagit emot under ett sekretessavtal. Ingen information som SEE-medlemmen tar emot från SMART under ett sekretessavtal får delges på detta eller något annat forum eller annan webbplats.
 • Eftersom detta är ett begränsat medlemsforum kan SEE-medlemmar bli ombedda att lämna viss personlig information om sig själva i sin medlemsprofil (som t.ex. e-postadress, telefonnummer, klass eller undervisningsämne). Sådan information lämnas efter SEE-medlemmens eget gottfinnande och det åligger varje SEE-medlem att begränsa användningen av denna personliga information för de forumbyggnadsändamål som den var avsedd för och inte för marknadsföring eller annat olämpligt bruk, och i övrigt i enlighet med sekretesslagstiftning.
 • SEE-medlemmen får anslå hyperlänkar till resurser utanför SEE onlineforum. SEE-medlemmen vidkänner att alla sådana hyperlänkar ska begränsas till de ändamål som avses av SEE onlineforum och i övrigt i enlighet med dessa villkor och villkoren hos sådan tredje parts webbplats.

Tillbaka till början

SMART Learning Space

Vissa användare kan skapa ett konto för åtkomst till delen för enbart SMART Learning Space (SLS) medlemmar på webbplatsen ("SLS-webbplats"), och kallas här för "SLS-medlemmar". Utöver dessa villkor (vilka fortsätter att gälla SLS-webbplatsen), kan SLS-användare vara underställda ytterligare villkor vid den tidpunkt då medlemskontot skapas och/eller vid den tidpunkt då kurser, resurser eller andra erbjudanden inköps inom SLS-webbplatsen.

SLS-medlemmar vidkänner att kursmaterial och annat referensmaterial som görs tillgängligt på SLS-webbplatsen är avsett enbart för medlemmens personliga bruk och får inte överföras, kopieras, delas, säljas (eller kommersialiseras på annat sätt), eller när det gäller kurser (som t.ex. Flash-mediepresentationer) lagras eller sparas elektroniskt annat än för att SLS-medlemmen ska kunna slutföra sådan kurs.

SLS-medlemmen vidkänner att viss information, inklusive kurshistorik och slutförande, kursbetyg och poäng, samt certifieringsnivåer (om tillämpligt), kan komma att lagras på webbplatsen och på andra system som hanteras av SMART, även om sådana kurser erbjuds online och/eller utan avgift. SLS-medlemmen vidkänner att sådan information ska kunna ses av både SLS-medlemmen och SMART (och dess representanter), och att den kan lagras av SMART under obegränsad tid. Om det skulle förekomma fel i informationen om en SLS-medlem på webbplatsen kan den SLS-medlemmen kontakta SMART på SLS@smarttech.com för att korrigera informationen.

SLS-medlemmar vidkänner att, trots att SMART strävar efter att tillhandahålla kontinuerlig tillgånglighet till webbplatsen och innehållet på webbplatsen, så kan SMART inte garantera att webbplatsen och tillhörande utbildningsmaterial och kurser kommer att finnas tillgängliga vid alla tillfällen. SLS-medlemmen befriar härmed SMART från alla förluster eller all skadeståndsskyldighet som kan uppkomma som resultat av att webbplatsen eller utbildningsmaterial eller kurser ej är tillgängliga. I den händelse att en betald utbildningskurs eller material avbryts eller är otillgängligt vid utsatt tid, ska SMART göra sådan kurs eller sådant material tillgänglig till SLS-medlemmen så snart som är rimligen genomförbart därefter, eller återbetala det belopp som betalats för sådan kurs eller sådant material, efter SMARTs gottfinnande.

Användare kan vara underställda ytterligare villkor vid tidpunkten för inköp av kurser, resurser eller andra erbjudanden inom webbplatsen.

Betalnings- och återbetalningsregler:

Full betalning krävs före registrering på alla kurser som ska tas. SLS-medlemmen vidkänner att SMART kan använda en tredje parts tjänster för betalningshantering.

I den händelse att den registrerade SLS-medlemmen inte kan delta i ett utbildningsevenemang (vare sig den ges "personligen", dvs. att den utförs "live" på samma fysiska plats, eller online), är sådan utbildning inte överförbar.

Gratis utbildningskurser online kan annulleras när som helst. SMART ska ge full återbetalning för alla kurser som har betalats till fullo under förutsättning att SLS-medlemmen har givit minst fem (5) hela arbetsdagars varsel om att han eller hon inte kan delta. Efter denna tidsperiod, om SLS-medlemmen meddelar SMART om att han eller hon inte kan delta innan kursen startar, ska SMART kreditera SLS-medlemmens konto med beloppet som betalats för sådan kurs. Sådan kredit kan användas av SLS-medlemmen för andra av SMART givna kurser inom ett (1) år efter datumet för den ursprungliga kursen. Om meddelande om att SLS-medlemmen inte kan delta inte ges före kursens början går SLS-medlemmen miste om hela kursavgiften.

Kurspoäng:

SMART kan då och då erbjuda program som gör det möjligt för SLS-medlemmar att spara ihop timmar med slutförd utvecklingsutbildning. Dessa program kan vara underställda ytterligare villkor och kan ändras då och då. Alla poäng som erbjuds genom sådana program ska inte ha något kontantvärde och kan endast användas för program som erbjuds av SMART (inklusive certifieringar), utbildning, evenemang eller andra erbjudanden som specificeras av SMART. Om ej annat anges, måste poäng som sparats användas inom två (2) år efter att de förtjänats för att inte gå förlorade.

Tillbaka till början

SMART Notebook Express online

Alla andra bestämmelser i dessa villkor gäller så länge de inte strider mot det följande, och i detta fall ska det följande gälla. SMART ger dig en begränsad, återkallelig, ej överförbar, royaltyfri licens att använda onlineprogrammet SMART Notebook Express ("Express") som är tillgängligt via Internet, under förutsättning att:

a) du inte försöker bakåtutveckla, rekompilera, översätta, dekompilera, deassemblera, modifiera, skapa härledda verk från eller på annat sätt försöker utvinna källkoden från (eller utvinna underliggande idéer, algoritmer, struktur eller organisation från) Express-programvaran eller någon av dess komponenter, i något syfte, inklusive för att utforska någon aspekt av den inbyggda tekniken.

b) du inte försöker ändra, förbättra, adaptera eller variera Express-programvaran eller skapa härledda arbeten som baseras på Express-programvaran, eller sammanföra eller åtskilja Express-programvaran eller någon del därav utan SMARTs föregående skriftliga medgivande;

c) du inte försöker hyra ut, leasa, låna ut eller vidarelicensiera, distribuera eller tillhandahålla Express-programvaran eller någon av dess komponenter till någon annan part, eller

d) du inte försöker hämta, spara, lagra eller kopiera Express-programvaran till din persondator eller annan elektronisk enhet. En hämtversion av Notebook Express-programvaran finns tillgänglig för hämtning på.

http://smarttech.com/dlnotebookexpress.

Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar avseende användningen av Express-programvaran och dess komponenter. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas tillhör SMART.

Alla äganderättigheter och immateriella rättigheter till det innehåll som kan kommas åt och användas genom Express-programvaran tillhör respektive innehålls ägare och kan skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning eller andra lagar och avtal om immateriell egendom. Hämtning av text, bilder eller annat innehåll till en fil som skapas när Express-programvaran används är underställd villkoren för respektive webbplats där innehåll hämtas eller eventuella licenser som gäller för sådant innehåll. Du vidkänner att Express-programvaran inte är avsedd att ha samma funktionalitet som programvaran SMART Notebook, utan istället är en underuppsättning av de funktioner som finns i programvaran SMART Notebook.

I den utsträckning att supporttjänster tillhandahålls (mot avgift eller på annat sätt) i samband med denna produkt, tillhandahålls sådana supporttjänster i provinsen Alberta, Kanada, och transaktion ska anses ha skett i Alberta, Kanada.

Tillbaka till början

Provversioner och annan hämtningsbar programvara

SMART kan ge dig tillgång till vissa programvaror (inklusive prov- och betaversioner av programvara) via webbplatsen. Din användning av sådan programvara lyder under tillämpligt licensavtal för slutanvändare och eventuella andra villkor som anges på webbplatsen eller en funktion som hör samman med den tillhandahållna programvaran. Du samtycker till att du, om du har fått en produktaktiverings- eller installationsnyckel för någon SMART-programvara, kommer att behålla denna nyckel för eget bruk och inte göra den tillgänglig för andra eller visa nyckelinformationen så att den kan användas av andra.

Tillbaka till början

SMART Response VE programvara

Dessa villkor gäller din användning av SMART Response VE betaprogramvara och tillhörande online-erbjudanden ("webbplatsen" med avseende på detta erbjudande) som görs tillgängliga av SMART, och alla webbtjänster som kan användas via webbplatsen, inklusive bl.a. dataaggregering, betygsättning och rapportering ("tjänster" för detta produkterbjudande).  Alla användare (inklusive dig) kan kallas för "användare" i dessa villkor.  Användare (inklusive utbildningsinstitutioner eller lärare) som beviljar åtkomstkoder till andra (som t.ex. elever) och gör det möjligt för sådana personer att bli användare av webbplatsen måste acceptera dessa villkor å sådana personers vägnar, och säkerställa att de förstår den tillåtna användningen av denna webbplats och tillhörande tjänster. 

Med avseende på detta produkterbjudande betyder "inskickat material" innehåll som skickats in av användare och innefattar bl.a. text, frågor, svar, feedback från lärare och allt annat innehåll en användare lämnar till webbplatsen.  Genom att du skickar in eller placerar något inskickat material på webbplatsen (i vilken form som helst), beviljar du SMART, dess efterträdare, nya innehavare och leverantörer som SMART då och då kan utnämna, en royaltyfri, världsomfattande, underlicensbar, överförbar licens att använda, reproducera, kopiera, distribuera, överföra, skicka ut, anslå, visa, modifiera, sammanföra och omformatera ditt inskickade material, enbart tillhandahållet i syfte att ge tillhandahålla tjänster som är relaterade till programvaran SMART Response VE.

Du får endast använda det inskickade material och de tjänster som finns på eller är åtkomstbara genom denna webbplats för de tjänster som är relaterade till programvaran SMART Response VE , dvs. endast hämtade. visade och utskrivna för personligt klassrumsbruk eller internt bruk inom din organisation (inklusive utbildningsinstitutioner).  Material, information, inskickat material och tjänster (inklusive programvaror) som finns på eller är tillgängliga genom webbplatsen får inte på något annat sätt kopieras, reproduceras eller omdistribueras helt eller delvis.  Du vidkänner att underlåtelse att uppfylla detta krav kan utgöra data- eller sekretessbrott, och du samtycker till att SMART INTE SKA HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SÅDANT BROTT OCH DU SKYDDAR OCH HÅLLER SMART SKADESLÖS FRÅN ALLA SKADESTÅNDSANSPRÅK SOM RESULTERAR FRÅN SÅDANT BROTT. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa villkor reserveras.

Alla villkoren gäller din användning av detta erbjudande, inklusive utan begränsning, villkoren i Uppförande and Förbjudna aktiviteter.  Utöver villkoren i Skapa ett konto i dessa villkor, vidkänner du att du har rätt att lämna valfri identifierbar information som du inkluderar i valfritt kontoskapande eller inskickat material.  All information du anger när du skapar kontot eller underhåller kontot, som kan knytas till en person, hanteras av SMART i enlighet med dess Sekretesspolicy.  

Utöver dessa villkor är din användning av webbplatsen och tjänsterna underställda licensavtalet för slutanvändare av programvaran SMART Response, vilket tillsammans med dessa villkor är en fullständig sakframställning angående avtalet mellan dig och SMART, och beskriver SMARTs hela ansvar och din enda gottgörelse avseende din åtkomst till och användning av webbplatsen.   Utöver uppsägningsrättigheterna som i övrigt beskrivs i dessa villkor, kan din överträdelse av något villkor eller någon bestämmelse i dessa villkor också resultera i uppsägning av din användning eller åtkomst till programvaran SMART Response, samt till användning och åtkomst till webbplatsen och/eller tjänster.

Tillbaka till början

Uppförande

Du förväntas respektera och samverka med andra användare i de offentliga forumen på samma sätt som du skulle göra i andra offentliga sammanhang och inte använda stötande, trakasserande eller annat oanständigt språk i det inskickade materialet. Du vidkänner att du är ansvarsskyldig för hur du samverkar med andra användare.

Tillbaka till början

Förbjudna och olagliga aktiviteter

Användning av webbplatsen för aktiviteter som bryter mot lokala, regionala, nationella eller internationella lagar, föreskrifter eller bestämmelser innebär ett brott mot dessa villkor. Dessutom är även vissa andra sätt att använda SMARTs webbplatser och tillhörande tjänster förbjudna och bryter mot dessa villkor. Olagliga och förbjudna aktiviteter inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Uppläggning av inskickat material som opassande, kränkande (inklusive dold kränkning där symboler, initialer, avsiktliga stavfel eller andra tecken används för att antyda svordomar), oanständigt, pornografiskt, grovt, hotande, vilseledande, förnedrande, olagligt eller ärekränkande, eller material som stör andra människors förmåga att ha glädje av och använda webbplatsen.
 • Lägga upp eller sprida material eller använda de tjänster som är tillgängliga genom webbplatsen eller information som erhålls från SMARTs webbplats på ett sätt som är trakasserande eller förespråkar trakasseri av en annan person, inklusive, men inte begränsat till, att lägga upp eller skicka in material som är trakasserande eller som talar nedsättande om en viss ålder, kön, ras, religion, nationalitet, sexuell läggning eller handikapp.
 • Lägga upp eller skicka in material som strider mot upphovsrättigheter eller andra immateriella rättigheter, handelshemligheter eller sekretessåtaganden;
 • Använda webbplatsen för marknadsföring av olagligt uppträdande, olagliga aktiviteter eller planering av bedrägligt förfarande. Du får i synnerhet inte förespråka olaglig verksamhet, såsom pyramidspel eller annan olaglig värvningsverksamhet. Du samtycker dessutom till att inte inlåta dig i någon olaglig aktivitet i anslutning till ditt inskickade material eller lägga upp länkar till andra webbplatser som håller på med sådana olagliga aktiviteter.
 • Bedrägligt förfarande, inklusive, men inte begränsat till att uppträda som en annan person eller juridisk person, eller förfalska någons digitala eller manuella signatur. Det är uttryckligen förbjudet att uppträda som moderator för SMART eller anställd hos SMART.
 • Överföring eller spridning av filer eller annat material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber, cancelbot-program, korrumperade filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada webbplatsens funktion, SMART-servrarna, någon annans dator eller egendom.
 • Användning av webbplatsen på något sätt som skulle kunna skada, inaktivera, störa, överbelasta eller skada en SMART-server eller de nätverk som är anslutna till någon SMART-server, eller hindrar någon annans användning av webbplatsen. Alla störningar av datanätverk eller telekommunikationstjänster för användare, värdar eller nätverk, inklusive, men inte begränsat till, förnekande av attacker av tjänster, översvämning av ett nätverk, överbelastning av en tjänst, otillåten besittning eller missbruk av användarbehörighet och försök att krascha en värd genom användning av denna webbplats är förbjudna.
 • Få, eller försöka att få otillåten åtkomst till någon webbplats, andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till en SMART-server genom hackning, lösenordsutvinning eller på något annat sätt. Användning eller distribution av verktyg som har utformats för att kompromettera säkerhet, t.ex. program som gissar sig fram till lösenord, verktyg som knäcker program, paketsniffare eller verktyg som gör intrång i nätverk. All användning av dataminering, robotar eller liknande verktyg eller procedurer för datainsamling och -extrahering förbjuds. Du får inte på något sätt inhämta eller försöka inhämta material eller information som inte avsiktligen är tillgängliga genom webbplatsen.
 • Om inte SMART uttryckligen tillåter det, får du inte (varken i det inskickade materialet eller i din profil) försöka värva kunder eller marknadsföra några produkter eller tjänster, sälja dig själv eller be läsarna att vidtaga åtgärder som är avsedda att gagna ett personligt ändamål eller ge dig ekonomiska vinster. Du samtycker till att du inte kommer att använda informationen som finns på webbplatsen för att göra något av det föregående, via e-post eller något annat sätt, om SMART inte uttryckligen har gett dig tillstånd till detta.
 • Samla in eller försöka samla in offentliga e-postadresser som har blivit offentliggjorda i profilerna för registrerade användare och använda dem för egna ändamål. Du samtycker till att inte marknadsföra, länka eller uppmuntra andra att deltaga i konkurrerande webbplatser som tillhandahåller anslagstavlor, forum, chatter, bloggar eller andra interaktiva element i avsikt att skada informationsflödet och/eller deltagandet på webbplatsen.
 • Försök att värva kunder, överföring eller marknadsföring av spam-post, kedjebrev, enkäter, tävlingar eller oönskad direktreklam eller spam.

Du ger härmed SMART tillåtelse att samarbeta med (i) lagupprätthållande myndigheter vid undersökning av misstänkta kriminella brott, och/eller (ii) systemadministratörer hos Internet-leverantörer eller andra nätverks- eller dataorganisationer för att upprätthålla dessa villkor.

Om du skulle försumma att iaktta något av villkoren, kan SMART utverka sina rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, rättsliga åtgärder eller om så är tillämpligt, förbudsföreläggande eller annan liknande gottgörelse.

Tillbaka till början

Skapa ett konto

Användaren måste registrera sig och skapa ett konto för vissa av tjänsterna som är tillgängliga via den här webbplatsen. Sådana tjänster kan inkludera (men är inte begränsade till) deltagande i de delar av webbplatsen som är avsedda för vårt onlineforum och inställning av personliga inställningar som kan användas på webbplatsen. Som en del i registreringsförfarandet måste du tillhandahålla vissa upplysningar, inklusive ditt för- och efternamn och ett användarnamn. Var medveten om att denna information kommer att vara tillgänglig för allmänheten. Vissa funktioner tillåter att du bara använder ditt användarnamn när du skickar in material, men SMART förbehåller sig rätten att i framtiden kunna kräva att sådana upplägg associeras med användarens för- och efternamn. Medlemskap i vissa gemenskaper (som t.ex. SEE onlineforum) kan också kräva e-postadress, efternamn och annan information för att kunna skapa ett konto. Endast en del av denna information görs tillgänglig för andra forummedlemmar, och visas på medlemmens profilsida; resten av informationen kan användare välja att visa för andra medlemmar i gemenskapen. All information du anger när du skapar kontot eller underhåller kontot, som kan knytas till en person, hanteras av SMART i enlighet med dess Sekretesspolicy.

Du samtycker till att den information du tillhandahåller under registreringen kommer att vara sann, aktuell, riktig och fullständig, och du samtycker till att inte (i) registrera dig under en annan persons namn; (ii) välja ett användarnamn som skulle kunna anses vara stötande; (iii) välja ett användarnamn i syfte att bedra eller vilseleda användarna av webbplatsen om din riktiga identitet; (iv) välja ett användarnamn som innehåller ett försök att värva kunder (t.ex. dinprodukt, dinatjänster, dinwebbplats); eller (v) bryta mot immateriella rättigheter eller andra rättigheter som kan innehas av en person eller juridisk person. Du samtycker till att inte utge dig för att vara en annan person, inklusive en annan användare på webbplatsen, moderator (värd) eller annan anställd hos SMART, styrelseledamot eller chef. Du samtycker till att upprätthålla och omedelbart uppdatera dina registreringsdata på så sätt att de alltid är sanna, aktuella, riktiga och fullständiga.

Om SMART, efter undersökning, har rimlig anledning att misstänka att någon registrerad användarinformation inte är sann, riktig , aktuell eller fullständig, kan SMART säga upp den registrerade användarens konto och förbjuda all aktuell eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav) för den användaren.

SMART värnar om alla sina användares sekretess och säkerhet, särskilt för barn. Av denna anledning, om du är omyndig får du inte skapa ett konto för någon av tjänsterna som erbjuds på webbplatsen såvida inte den webbplatsen eller den tjänsten särskilt tillåter det, och då endast med din förälders eller förmyndares samtycke. Under inga omständigheter får en person under 13 års ålder skapa ett konto eller lämna någon personlig information via denna webbplats eller tjänsterna. Vissa delar av denna webbplats kan tillåta att omyndiga (under förutsättning att de är minst 13 år) deltar i forum som är begränsade till en viss användargrupp, och de är då föremål för registreringsprocessen, samtycke från förälder eller förmyndare, ID-verifiering och andra ytterligare villkor för användning som gäller för detta forum. Om du är omyndig, skicka inte någon personlig information om dig till oss, annat än vad vi ber dig om när du anmäler dig till dessa begränsade delar av webbplatsen eller tjänsterna. I den händelse att vi får kännedom om att vi har samlat in personlig information från en omyndig person utan att samtycke från förälder eller förmyndare har inhämtats (inklusive av hans eller hennes skola, distrikt, och/eller lärare), eller om vi får kännedom om att en omyndig person har försett oss med personlig information utöver vad vi ber om när han eller hon anmäler sig till den tillämpliga webbplatsen eller tjänsten, kommer vi att radera den informationen så snabbt som möjligt. Om du tror att en omyndig person kan ha försett os med personlig information utöver vad som begärts vid anmälan till webbplatsen eller tjänsten, eller att erfordrat samtycke från förälder eller förmyndare inte har inhämtats, ber vi dig kontakta oss på info@smarttech.com.

Tillbaka till början

Säkerhet

Du ansvarar för att se till att dina lösenord, din kontoinformation och åtkomsten till kontot hemlighålls. Du ansvarar även helt och hållet för alla aktiviteter (och allt missbruk) som sker under eller som kommer från ditt konto (inklusive exempelvis tillfälliga konton som har etablerats med tillfälliga ID-nummer, som vid användning av programvaran Response VE), inklusive aktiviteter som har utförts av en vän, familjemedlem, kollega, anställd, gäst eller någon annan som har tillgång till ditt konto. Du samtycker till att se till att du går ur kontot i slutet av varje session (om du delar datorn med andra) och omedelbart meddelar SMART om du tror att ditt konto har använts på otillåtet sätt eller om det har inträffat något annat brott mot säkerheten. SMART är inte ansvarigt för eventuell förlust som kan uppkomma p.g.a att någon annan använder ditt lösenord eller konto, vare sig du var medveten om det eller inte. Du kan dessutom bli ansvarsskyldig för förluster som SMART eller någon annan part drar på sig p.g.a. att någon annan använder ditt konto eller lösenord. Du får aldrig använda någon annans konto, om kontoinnehavaren inte har gett dig tillstånd att göra det.

Tillbaka till början

Moderatorer

SMART har ingen skyldighet att övervaka Inskickat material eller annat material. Det kan dock hända att moderatorer för webbplatsen övervakar det material som skickas in till webbplatsen. Moderatorer för webbplatsen är inte skyldiga att förhandskontrollera inskickat material, övervaka i realtid eller redigera det material som skickas in till webbplatsen. I egenskap av användare kan det hända att du stöter på innehåll som är stötande eller kan ifrågasättas. Varje enskild användare måste utvärdera och bära hela det ansvar som associeras med användningen av innehåll, inklusive all förlitan på att innehållet är riktigt, fullständigt eller användbart. Om du ifrågasätter innehåll på webbplatsen kan du rapportera det genom att skicka e-post till info@smarttech.com.

SMART förbehåller sig rätten att hantera material som skickas in till webbplatsen för att underlätta att informationen användarna får genom webbplatsen distribueras på ett välordnat sätt. För detta ändamål kan SMART välja att utse anställda hos SMART och/eller utomstående organisationer som kan fungera som moderatorer för webbplatsen. Moderatorerna är inte skyldiga att granska allt Inskickat material och redigerar inte det inskickade materialet. Du läser och reagerar på information i inskickat material som skapats av en moderator eller annan person på webbplatsen på egen risk.

Tillbaka till början

Uppsägning av medlemskap eller deltagande

Ditt tillstånd att använda eller få åtkomst till webbplatsen och/eller tjänsterna kan omedelbart och utan meddelande sägas upp av SMART om du skulle underlåta att följa något av villkoren eller bestämmelserna i villkoren. Vid en sådan uppsägning måste du omedelbart upphöra med att ansluta till eller använda webbplatsen och tjänsterna och samtycker till att inte registrera om dig eller på annat sätt använda eller försöka använda webbplatsen eller tjänsterna. Du vidkänner vidare att SMART förbehåller sig rätten att vidtaga åtgärder -- tekniska, rättsliga eller annat -- för att spärra, ogiltigförklara eller neka dig förmåga att få åtkomst till webbplatsen eller tjänsterna. Du är införstådd med att SMART efter eget gottfinnande kan utöva denna rättighet, och denna rättighet ska fungera som tillägg till och inte istället för andra rättigheter och gottgörelser som SMART kan ha rätt till.

Tillbaka till början

Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning

DET MESTA AV INNEHÅLLET SOM ANSLÅS PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLES AV REGISTRERADE TREDJE PARTER SOM INTE ÄR FÖRENADE MED SMART. ANSVARET FÖR SÅDANT INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART ÅLIGGER HELT OCH HÅLLET DEN PERSON SOM GER UPPHOV TILL DETTA INNEHÅLL. DU SAMTYCKER TILL ATT SMART INTE KONTROLLERAR, OCH INTE PÅ NÅGOT SÄTT ÄR ANSVARIGT FÖR SÅDANT TREDJEPARTSINNEHÅLL. DU SAMTYCKER ÄVEN TILL ATT SMART INTE ÄR ANSVARSSKYLDIGT FÖR, OCH ATT DU KOMMER ATT SKYDDA OCH HÅLLA SMART OCH DESS DOTTERBOLAG, OMBUD, STYRELSELEDAMOTER, AGENTER, MODERATORER OCH ANSTÄLLDA SKADELÖSA FRÅN ALLA SKADESTÅNDSANSPRÅK, INKLUSIVE RIMLIGA ADVOKATARVODEN, SOM GÖRS AV EN TREDJE PART AVSEENDE (ELLER SOM UPPKOMMER UR) DET INNEHÅLL DU SKICKAR IN, ANSLÅR, ÖVERFÖR ELLER GÖR TILLGÄNGLIGT GENOM WEBBPLATSEN, DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, DITT BROTT MOT VILLKOREN FÖR ANVÄNDNING ELLER DITT BROTT MOT NÅGON ANNANS RÄTTIGHETER.

INNEHÅLLET, UPPGIFTERNA OCH TJÄNSTERNA (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, TJÄNSTENS BETYGSSÄTTNING, DATAAGGREGERING ELLER RAPPORTERINGSFUNKTIONER) PÅ WEBBPLATSEN LÄMNAS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH SAKNAR GARANTIER. SMART GARANTERAR INTE INNEHÅLLETS RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET, FULLSTÄNDIGHET, ANVÄNDBARHET, ATT MATERIALET INTE GÖR INTRÅNG I NÅGON ANNANS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, ELLER KVALITETEN PÅ WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER UPPGIFTER, OAVSETT VEM SOM HAR LAGT UPP INNEHÅLLET ELLER UPPGIFTERNA. SMART GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ÄR SÄKER, FRI FRÅN BUGGAR, VIRUS, STÖRNINGAR, FEL ELLER ANDRA BEGRÄNSNINGAR. SMART GARANTERAR INTE ATT ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGOT INNEHÅLL, NÅGON TJÄNST, SÖKNING ELLER LÄNK KOMMER ATT GE ETT VISST RESULTAT. DU ÄR UTTRYCKLIGEN INFÖRSTÅDD MED OCH SAMTYCKER TILL ATT DU PÅTAR DIG ALLA RISKER SOM ANVÄNDNINGEN ELLER FÖRLITAN PÅ INNEHÅLLET MEDFÖR. SMART ÄR INTE PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARSSKYLDIG ELLER ANSVARIG FÖR INNEHÅLL ELLER DATA SOM ANSLÅS PÅ WEBBPLATSEN ELLER SOM DET GÅR ATT LÄNKA TILL FRÅN WEBBPLATSEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNAT INNEHÅLL, DATA ELLER TJÄNSTER, ELLER FÖR NÅGRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM UPPKOMMER SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNINGEN AV ELLER FÖRLITAN PÅ INNEHÅLL, DATA ELLER TJÄNSTER. SMART KAN INTE FÖRSÄKRA ATT DE FILER DU HÄMTAR FRÅN WEBBPLATSEN INTE INNEHÅLLER NÅGRA VIRUS ELLER SMITTANDE ELLER DESTRUKTIVA FUNKTIONER, OCH KAN INTE HELLER FÖRSÄKRA ATT WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA FELFRI ELLER KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT. INGA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UNDERFÖRSTÅDDA, UTTRYCKTA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, GES I SAMBAND MED INFORMATIONEN OCH MATERIALEN SOM FINNS PÅ, ÄR FUNKTIONER AV ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS PÅ, DENNA WEBBPLATS. SMART FRÅNSÄGER SIG VIDARE ALL ANSVARSSKYLDIGHET FÖR TREDJE PARTERS OCH ANDRA WEBBPLATSANVÄNDARES ÅTGÄRDER, HANDLINGAR, UTELÄMNANDEN OCH UPPFÖRANDE I ANKNYTNING TILL WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA.

I DEN UTSTRÄCKNING DET TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, ÄR SMART OCH DESS REPRESENTANTER INTE SKADESTÅNDSSKYLDIGA FÖR INDIREKTA, SPECIELLA, AVSKRÄCKANDE, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER FÖR NÅGRA SKADOR SOM HAR ATT GÖRA MED FÖRLORAD AFFÄRSVERKSAMHET, FEL I TELEKOMMUNIKATIONEN, FÖRLUST, KORRUPTION, DATASÄKERHET ELLER DATASTÖLD, FÖRLORADE VINSTER ELLER INVESTERINGAR, FÖRVÄNTAT BOKFÖRT RESULTAT, ELLER LIKNANDE, OAVSETT OM DET ÄR BASERAT PÅ AVTAL, KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET, PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM SMART ELLER DESS REPRESENTANTER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR OCH ÄVEN OM DET VISAR SIG ATT EN KOMPENSATION SOM ANGES HÄRI HAR MISSLYCKATS MED ATT UPPNÅ SITT GRUNDLÄGGANDE SYFTE. BEGRÄNSNINGEN I SKADOR SOM ANGES OVAN ÄR FUNDAMENTALA BESTÅNDSDELAR I GRUNDERNA FÖR AVTALET MELLAN SMART OCH DIG. SMART SKULLE INTE HA KUNNAT TILLHANDAHÅLLA WEBBPLATSEN UTAN SÅDANA BEGRÄNSNINGAR.

Tillbaka till början

Allmänna villkor

Villkoren är en fullständig sakframställning angående avtalet mellan dig och SMART, och beskriver SMARTs hela ansvar och din enda gottgörelse avseende din åtkomst till och användning av webbplatsen. SMARTs ombud och anställda har inte behörighet att ändra dessa villkor, eller att göra några ytterligare föreställningar, åtaganden eller garantier som kan bindas till SMART. Om SMART skulle avstå från något av villkoren häri måste detta ske skriftligen och signeras av en godkänd styrelseledamot hos SMART och uttryckligen hänvisa till de gällande bestämmelserna i villkoren. Om någon av bestämmelserna i villkoren är ogiltig eller inte kan upprätthållas under tillämplig lag, kommer den delen att tolkas på ett sätt så att den i möjligaste mån håller sig till tillämplig lag, eller om det inte går, uteslutas, medan övriga bestämmelser fortsätter att gälla fullt ut. Villkoren styrs av lagen i provinsen Alberta och tillämpliga federala lagar i Kanada såsom de tillämpas för ingångna avtal och ska fullgöras helt och hållet i Alberta, utan hänsyn till dess val av lagar eller om det föreligger en konflikt mellan lagprinciperna som skulle innebära att lagen i en annan jurisdiktion måste tillämpas. Du samtycker även till att en sådan tvist kan lösas med personlig jurisdiktion av, och valet eller forumet eller platsen ska ligga hos, de provinsiella och federala domstolarna i provinsen Alberta, i staden Calgary, och sådana domstolar har den exklusiva domvärjon. Rubrikerna ingår bara för att underlätta för användaren och ska inte beaktas vid tolkningen av dessa villkor. Villkoren begränsar inte några rättigheter som SMART kan ha p.g.a. affärshemligheter, upphovsrättigheter, patent eller andra lagar. SMART förbehåller sig rätten att efter SMARTs eget gottfinnande alltid kunna avslöja information som SMART anser vara nödvändig för att tillfredsställa tillämpliga lagar, bestämmelser, rättsprocesser eller förfrågningar från myndigheter, eller att redigera, vägra att anslå eller ta bort information eller material, helt eller delvis.

SMART, SMART Board och andra SMART-märken är varumärken som tillhör SMART Technologies ULC eller dess dotterbolag, och kan vara registrerade i USA och andra jurisdiktioner. Andra märken, logotyper och märkningar är varumärken som tillhör respektive ägare.

© 2009–2011, SMART Technologies.